Zagospodarowanie przestrzenne

 

WYDZIAŁ  URBANISTYKI  I  ARCHITEKTURY

Naczelnik - Piotr Paszkiewicz
Siedziba - Opatowska 1a
Tel. (15) 8154 - 139

 

I.        ZAKRES   DZIAŁANIA   WYDZIAŁU: 

1.  Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
2.  Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3.  Wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeżeli zachodzą stosowne okoliczności przewidziane ustawą.
4.  Przeniesienie praw wydanej decyzji na rzecz innej osoby przyjmującej wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji.
5.  Wydawanie decyzji w sprawie warunków zabudowy wraz z określeniem warunków podziału nieruchomości.
6.  Wydawanie postanowień - opinii o zgodności z miejscowym planem lub  decyzją o warunkach zabudowy projektowanych podziałów nieruchomości.
7.  Wydawanie decyzji o jednorazowych opłatach za wzrost wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu tzw. „opłat planistycznych”.
8.   Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
9.   Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
10.  Wykonywanie czynności niezbędnych do sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu – przeprowadzenie trybu formalno-prawnego wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
11.
  Przygotowywanie przetargów na opracowanie miejscowych planów lub zmiany planu.

 

II.ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP tj. wypisy i wyrysy z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jest udostępniana (art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) na wniosek zainteresowanego, za odpłatnością w formie opłaty skarbowej - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. z 2012r. Dz. U. poz. 1282 z późn. zm.)  w wysokości:

1.            od wypisu:


a)    do 5-ciu stron                  -           30 zł. 

            b)    powyżej 5-ciu stron        -           50 zł. 

2.     od wyrysu:  

a)    za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełną lub rozpoczętą część  odpowiadającą stronie formatu  A-4                                           -     20 zł. 

b)    nie więcej niż                                                                              -     200 zł.   

 

- druk wniosku o wypis i wyrys z ustaleń MPZP i Studium uwarunkowań  [pobierz]

 

III.  USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY W ŚWIETLE  USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 

 

 - druk wniosku o ustalenie warunków zabudowy  [ pobierz ]

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) - w przypadku braku miejscowego planu ustalenie warunków zabudowy następuje:

1)    w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji celu publicznego,

2)     w drodze decyzji o warunkach zabudowy - dla pozostałych inwestycji.   

Inwestycja celu publicznego stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst – Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz. 651 ze zm.).

Celami publicznymi w rozumieniu tej ustawy są: 

1)  wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji; 

 

1a)   wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie,   

 

1b)  wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;

 

2)  budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych  przewodów i urządzeń;

2a) budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla;

3)  budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania , oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, 

4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  

5)  opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  

5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego; 

6)   budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych; 

 

6a) budowa i utrzymywanie obiektów pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;

 

7)   budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich, 

8)  poszukiwanie, rozpoznawanie , wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą; 

8a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla;

9)  zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;  

9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej, 

9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody, 

10)  inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 

Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymagają roboty budowlane: polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu   zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo niewymagające pozwolenia na budowę.  

Ustalenia warunków w drodze decyzji o warunkach zabudowy wymaga: zmiana  zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a także zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, chyba, że ma charakter tymczasowy, jednorazowy i nie trwa dłużej niż rok. 

Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo niewymagające pozwolenia na budowę.

Dla tego samego terenu, decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz  nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy

           Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest zobowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami takiego postępowania są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej   przeniesienie.

Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie:

 

-  jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,

-  jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a uprzednio nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.  

 Projekty wymienionych wyżej decyzji sporządza osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. 

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji następuje na wniosek zainteresowanego, który powinien spełniać warunki zawarte w art. 52 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu (art. 53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w trybie art. 106 KPA z:

1) ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską;

3) dyrektorem właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa   technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani.

4)  właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;

5)  właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

6)  organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych;

7) dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny;

8) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do innych niż w pkt. 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów  o ochronie przyrody;

9) właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego lub obszarów przyległych do ujętej w planie projektowanej inwestycji drogowej.

10) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

10a) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust.3 pkt. 3 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

11) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

 

Inne wnioski - druki do pobrania:

 

-- wniosek o uzgodnienie linii ogrodzenia działki  [pobierz]

-  wniosek o uzgodnienie podziału działki  [pobierz]

-  wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji, lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji   [ pobierz ]

 

I

Informacja zatwierdzona przez Piotr Paszkiewicz dnia 02.02.2018 0:00
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.12.2019 9:07. Odsłon 4204, Wersja 8ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony