Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu (wygasły...)

Sandomierz: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu w ramach programu rządowego Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 180245 - 2011; data zamieszczenia: 30.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137563 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu w ramach programu rządowego Radosna Szkoła.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej składającej się z: - projektu budowlanego typowego szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, - szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót stanowiących Rozdział II SIWZ. Dokumentację projektową, szczegółową specyfikację techniczną oraz przedmiar robót wykonała jednostka projektowa Archisport Sp. z o. o 51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych. Plac zabaw: Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnego placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową ograniczony krawężnikami oporowymi, oraz jego wyposażenie. Powierzchnia całkowita obiektu- 790,00 m2 Powierzchnia naw. Poliuretanowej-287,00 m2 Długość obrzeży-148,50mb Szkolny plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej dla dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej (lat 6-9). Całość urządzeń i sportowy program funkcjonalny zostały opracowane w oparciu o wytyczne funkcjonalno-ergonomiczne sporządzone przez pracowników naukowych Katedry Metodyki Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Projektanci nie dopuszczają wprowadzania zmian funkcjonalnych w zaprojektowanych urządzeniach. Projekt opracowano w oparciu o wytyczne programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Radosna Szkoła. Wykończenie nawierzchni szkolnego placu zabaw - poliuretan na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny). Kolor nawierzchni poliuretanowej - pomarańczowy w części strefy bezpieczeństwa oraz niebieski dla komunikacji (dopuszcza się inne kolory zgodnie z wymogami MEN). Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 2mb do 2mm. Nawierzchnia placu zabaw obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie betonowej. -nawierzchnia syntetyczna -warstwa wyrównawcza - mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym > 65% ( 0,075 - 4 mm) gr. 5 cm dopuszczona przez PZH. -warstwa nośna - kliniec (4-40 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-40 mm) o wskaźniku piaskowym > 50% i o zawartości pyłów < 5%, gr. 15 cm (dopuszcza się inne frakcje, które muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru) -piasek gruboziarnisty zagęszczony warstwowo - gr. 5 cm (Is = 1) -piasek średnioziarnisty zagęszczony warstwowo (Is=0,97) - gr. 15 - 20 cm -grunt rodzimy Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, składająca się z granulatów SBR stanowić ma bezpieczną nawierzchnię nadającą się na place zabaw dla dzieci. Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w wyniku upadku. Nawierzchnia powinna być odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej) oraz nie powodować zbierania się wody na powierzchni. Nawierzchnia ta składają się z dwóch warstw: -warstwy wierzchniej, kolorowej lub malowanej, -warstwy podkładowej, czarnej. Warstwa wierzchnia wykonana z granulatu SBR. Jej grubość wynosi 20mm - niezależnie od całkowitej grubości nawierzchni. Warstwa podkładowa wykonana z granulatu gumowego SBR (granulacja: 15-25mm) połączonego spoiwem. Grubość warstwy wynosi 30/70 mm (grubość całkowita 50/90mm). Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 50mm (wys. bezp. Upadku do 1,5 m): -20 mm SBR frakcja 1-10 mm -30mm SBR frakcja 20 mm Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 90 mm ( wys. bezp. upadku do 2,10) -20 mm SBR frakcja 1-10 mm -70mm SBR frakcja 20 mm Zamiennie dopuszcza się zastosowanie nawierzchni poliuretanowej z płyt typowych gr. 45 mm (dla upadku do 1,50 m) oraz 70 mm (dla upadku do 2,10 m). Kostka z granulatu gumowego 500x500 mm łączona za pomocą kołków Wyposażenie szkolnego placu zabaw: Urządzenia zabawowe, sportowe oraz komunalne. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania programu Radosna Szkoła, polskiego prawa budowlanego, PN-EN 1176 oraz posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa B wydany przez odpowiedni Instytut lub Urząd. UWAGA. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń u wysokości upadku innej większej niż uwzględniona w projekcie. Należy wtedy w strefie bezpieczeństwa tych urządzeń odpowiednio zwiększyć grubość poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej. Zmiany uzgodnić z projektantem. Zestaw przeskoczni, równoważni prostych i pochylnych Konstrukcja z drewna klejonego lub metalowa zakotwiona w gruncie za pomocą stóp stalowych ocynkowanych. Minimum pięć stopni do wskakiwania, trzy równoważnie w tym przynajmniej jedna pochylna. Minimum dwa elementy zamontowane na sprężynach. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 55 cm. Stopień obrotowy z drążkiem - Pirouette Konstrukcja metalowa. Wykończenia uchwytów gumowe, drążek metalowy lub drewno klejone, mocowania metalowe. Stopień z drążkiem pozwalający na obrót wokół własnej osi na stojąco. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 35 cm. Zestaw słupków - slalom Słupki z drewna klejonego zakotwione w gruncie za pomocą stóp stalowych ocynkowanych. Dopuszcza się powlekane gumą. 5 sztuk. Schodkowy drążek gimnastyczny Wykonanie z giętych rur metalowych. Słupki wykończone z drewna klejonego. Kotwienie w gruncie za pomocą stóp stalowych ocynk. Podzielony na 3 -4 drążki o zróżnicowanej wysokości. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 150 cm. Drabinka skośna Główna konstrukcja z drewna klejonego lub metalowa zakotwiona w gruncie za pomocą stóp stalowych ocynkowanych. Szczeble metalowe (dopuszcza się powlekane gumą) do przechodzenia na rękach w zwisie. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 150 cm. Dopuszcza się zastosowanie wyższego elementu przy odpowiednim dostosowaniu nawierzchni bezpiecznej. Zestaw sprawnościowy -,przeplotnie, lina do wspinaczki, drabinka linowa Główna konstrukcja stalowa ocynkowana o przekroju okrągłym lub z drewna klejonego (kotwienie w gruncie - stopy metalowe ocynkowane). Całość składa się z trzech elementów gimnastycznych - do wyboru: drabinka linowa, ścianka wspinaczkowa, lina do wspinaczki, ścianka zręcznościowa linowa lub pełna perforowana. Wg. wyboru inwestora. Liny polipropylenowe plecione z rdzeniem stalowym, połączone złączkami z aluminium i tworzywa wysoko udarowego. W skład standardowo wchodzą prefabrykaty betonowe (fundamenty). Maksymalna wysokość swobodnego upadku 210 cm. Zestaw zabawowy - domek Konstrukcja wież wykonana z profili stalowych 100x100 lub drewna klejonego (kotwienie w gruncie - stopy metalowe ocynkowane). Wszystkie elementy metalowe są ocynkowane ogniowo i pomalowane farbami akrylowymi. Zadaszenie wykonane z płyty HPL lub wodoodpornej laminowanej sklejki. Zjeżdżalnia metalowa z stali nierdzewnej, obudowa ślizgu ze sklejki laminowanej lub płyt HPL. Lub w formie tunelu. Liny polipropylenowe plecione z rdzeniem stalowym, połączone złączkami z aluminium i tworzywa wysoko udarowego. Ścianka wspinaczkowa na płycie HDPL lub sklejka laminowana wodoodporna. Zestaw zawiera następujące elementy: 2 wieże z daszkiem, 1 wieża bez daszku, pomost belkowy, pomost linowy, zjeżdżalnia łukowa, ścianka wspinaczkowa, rura strażacka lub balkonik, przeplotnia linowa, schodki metalowe lub drewniane. W skład standardowo wchodzą prefabrykaty betonowe (fundamenty) Maksymalna wysokość swobodnego upadku 210 cm Ławka z oparciem Ławka z oparciem do wkopania w całości ocynkowana ogniowo o stelażu stalowym. Deski z drewna klejonego malowane dwustronnie. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. Wymiary 2000 x 400-700(dłXsze) mm. Kosz na śmieci W całości metalowy ocynkowany ogniowo. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. Pojemność 35-40 l. Wymiary 800-400x400(wysXsze) Kosz i ławki wykonać z podobnym systemie i kolorze. Regulamin placu zabaw Na ogrodzeniu szkolnego placu zabaw należy umieścić tablicę z regulaminem jego użytkowania. Konstrukcja drewniana lub metalowa, słup zakończony stalową stopą kotwioną w gruncie na stopie fundamentowej. Sporządzenie regulaminu, określającego zasady i warunki korzystania z placu zabaw w raz z numerami telefonów awaryjnych, należy do inwestora. Fundamenty Mają za zadanie utwierdzenie urządzeń placu zabaw. Należy je wykonać wg wytycznych producenta urządzeń. Beton: - mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); - wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); Do mocowania niektórych urządzeń należy stosować bloczki betonowe z osadzonymi kotwami metalowymi. Zieleń Uzupełnienie nawierzchni trawiastej. Przy placu zabaw projektuje się żywopłot wysokości do 120 cm - gat. Ligustr (Ligustrum L.) Sadzony jednorzędowo w gęstości 4 roślin na 1mb w odległości 40 cm od granicy sportowego placu zabaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zamawiający informuje, że dołączony przedmiar robót z uwagi na przyjętą ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy należy traktować tylko jako materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie w trakcie budowy innych materiałów niż podane w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i użytkowych równoważnych (nie gorszych) niż określone w tej dokumentacji. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: - wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym - wszelkie inne roboty, prace, badania (labolatoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji technicznej, projektu budowlano-wykonawczego, - kompleksową obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na sekcjach mapy zasadniczej. Wskazanym jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich,a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. W tym celu wskazane jest, aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną budowę od ryzyk budowlanych-polisa CAR oraz zabezpieczył plac budowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.23.32.50-6, 45.10.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J.Oziębło, ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 161762,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 166981,32

Oferta z najniższą ceną: 166981,32 / Oferta z najwyższą ceną: 233700,00

Waluta: PLN.

Termin realizacji zamówienia: do 22 sierpnia 2011r.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.06.2011
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 30.06.2011. Wygasa 15.07.2011. Odsłon 29434
Początek strony