Remont ulicy Ostrówek w Sandomierzu zniszczonej podczas powodzi w 2010r (wygasły...)

Sandomierz: Remont ulicy Ostrówek w Sandomierzu zniszczonej podczas powodzi w 2010r

Numer ogłoszenia: 246513 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222143 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Ostrówek w Sandomierzu zniszczonej podczas powodzi w 2010r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni jezdni z asfaltobetonu o grubości 2x4cm na powierzchni - 6000 m2, w tym wjazdy na posesje 1000m2, kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 400 i 160 o łącznej dł. 10m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (przedmiar robót, specyfikacja techniczna) stanowiąca ROZDZIAŁ II SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przesiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 706450,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 456114,75

Oferta z najniższą ceną: 456114,75 / Oferta z najwyższą ceną: 649378,50

Waluta: PLN.

Termin realizacji: do 10.11.2011 r.


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 15.09.2011
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 15.09.2011. Wygasa 06.10.2011. Odsłon 29434
Początek strony