Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu (wygasły...)

Sandomierz: Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu


Numer ogłoszenia: 69459 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32179 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana Realizacja zadania obejmuje: Budowę kanalizacji deszczowej ø 400mm dł. 78,00m, ø 315mm dł. 385,50m, ø 250mm dł. 107,00m i ø 200mm dł. 276,70m. Przebudowę jezdni dł.435m o nawierzchni bitumicznej - powierzchnia 3400m², zatoki autobusowe o pow. 650m² z kostki kamiennej nieregularnej granitowej gr. 9-11cm. Budowę miejsc postojowych o pow. 650m² z kostki kamiennej nieregularnej granitowej gr. 9-11cm i zjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8cm. - powierzchnia 750m². Budowę chodników i ścieżek rowerowych z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm. - powierzchnia 2690m². Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie projektu budowlanego, projektu budowlano - wykonawczego, specyfikacji technicznych, informacji Inwestora i przedmiarów robót stanowiących Rozdział II do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3267206,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2079917,59

  • Oferta z najniższą ceną: 2079917,59 / Oferta z najwyższą ceną: 3526423,06

  • Waluta: PLN.

  • Termin zakończenia robót - do 14.08.2015

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska-Achenbach dnia 14.05.2015
Opublikowana przez Dorota Drozdowska dnia 14.05.2015. Wygasa 04.06.2015. Odsłon 29434
Początek strony