Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierz (wygasły...)

Sandomierz: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierza w okresie od 10.05.2012 do 09.05.2015r
Numer ogłoszenia: 101675 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74869 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierza w okresie od 10.05.2012 do 09.05.2015r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierza w okresie od 10.05.2012 do 09.05.2015 r. Zamówienie obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych: I. W zakresie budżetu Gminy: -rachunek podstawowy, -rachunek depozytowy, -rachunki pomocnicze (inwestycje, ZFŚS, FOŚ, opłata produktowa, zajęcie pasa drogowego, wadia, środki niewygasające, lokale mieszkalne, lokale użytkowe, rachunki funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i inne rachunki) II. Rachunki bieżące i pomocnicze dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych posiadacza rachunków: - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 8, - Filia Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu ul. Parkowa 4, - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Sandomierzu ul. Słowackiego 9, - Przedszkole Samorządowe nr 5 w Sandomierzu ul. Portowa 28, - Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu ul. T. Króla 3, - Przedszkole Samorządowe nr 7 w Sandomierzu ul. Armii Krajowej 5, - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 6, - Szkoła Podstawowa nr 2 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 9, - Szkoła Podstawowa nr 3 w Sandomierzu ul. Flisaków 30, - Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 39, - Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu ul. Cieśli 2, - Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu ul. Flisaków 30, - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a, - Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu ul. Parkowa 1, - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu ul. Zielna 6, - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sandomierzu ul. Cieśli 2, - Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu ul. Rynek 20. III.oraz - realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego), -realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego), - przyjmowanie wpłat gotówkowych w placówce banku (punkcie kasowym, oddziale, filii), - dokonywanie wypłat gotówkowych w placówce banku (punkcie kasowym, oddziale, filii), -potwierdzenie salda na każdy dzień roboczy, - przygotowywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej, - zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej, - wydawanie opinii i zaświadczeń, - wydawanie blankietów czeków, IV. ponadto wykonawca zobowiązany będzie do: 1) otwarcia i prowadzenia przez bank punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3 w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku wygrania przetargu) 2) zamknięcia rachunku bieżącego po wygaśnięciu umowy z opcją (powolnej likwidacji) przez okres 3 m-cy tj. w ramach niniejszej usługi bank zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy bankowej, prowadzić przez okres 3 m-cy, wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący w ograniczonym zakresie tzn. bank będzie przyjmował w tym czasie wykonywane na ten rachunek przelewy i automatycznie przekazywał na nowy rachunek wskazany przez zamawiającego. 3) zapewnienia udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Sandomierz, maksymalnie do kwot wykazanych w corocznych uchwałach budżetowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1M (ustalony o godz.11,00 na dzień złożenia wniosku) +- wskaźnik korekty. Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu. 4) lokowania wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie automatyczne lokaty typu over night z rachunku bieżącego budżetu gminy w kwocie nadwyżki powyżej 300.000,00 zł (300.000,00 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBOR O-N (ustalony o godz. 11,00 w dniu założenia lokaty) +- wskaźnik korekty, przy czym lokata typu over night będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, ul. Mariacka 6, 27-600 Sandomierz, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 168624,00

  • Oferta z najniższą ceną: 168624,00 / Oferta z najwyższą ceną: 349200,00

  • Waluta: PLN.

  • Termin realizacji: od 10.05.2012 do 09.05.2015r


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.05.2012
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 08.05.2012. Wygasa 29.05.2012. Odsłon 29434
Początek strony