Remont chodników w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu (wygasły...)

Sandomierz: Remont chodników w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu
Numer ogłoszenia: 308064 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143179 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodników w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane: remonty odcinków chodników w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu polegające na zdjęciu starej nawierzchni z płyt dolomitowych lub piaskowcowych wykonaniu nowej podbudowy z mieszanki piaskowo - cementowej oraz nawierzchni z płyt betonowych wibroprasowanych 35 x 35 w kolorze dolomitu wraz z przyległymi krawężnikami oraz obrzeżami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (specyfikacja techniczna, przedmiary robót) stanowiąca ROZDZIAŁ II SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MOK-BUD Spółka Jawna R.Duma,P.Duma,R.Bąk, Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 324019,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 280021,79

Oferta z najniższą ceną: 280021,79 / Oferta z najwyższą ceną: 391500,72

Waluta: PLN.
Termin realizacji:do 15 października 2012r


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 22.08.2012
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 22.08.2012. Wygasa 05.09.2012. Odsłon 29433
Początek strony