Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedizalności cywilnej Gminy Sandomierz (wygasły...)

Sandomierz: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedizalności cywilnej Gminy Sandomierz
Numer ogłoszenia: 94490 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedizalności cywilnej Gminy Sandomierz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Świętokrzyski w Kielcach, ul.Okrzei 18, 25-252 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 780000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 758011,12

Oferta z najniższą ceną: 758011,12 / Oferta z najwyższą ceną: 758011,12

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W dwóch kolejnych przetargach nieograniczonych nie wpłynęła żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny spsób zmienione

Termin realizacji: do 28.02.2015 r.


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 22.03.2013
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 22.03.2013. Wygasa 01.04.2013. Odsłon 29434
Początek strony