Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza w sezonie 2016/2017 (wygasły...)

Ogłoszenie nr 337040 - 2016 z dnia 2016-11-04 r. Sandomierz:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza w sezonie 2016/2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 324248-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 327685-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, krajowy numer identyfikacyjny 83040992700000, ul. Plac Poniatowskiego  3, 27600   Sandomierz, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 156 440 100, faks 156 440 100, e-mail zp@um.sandomierz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.sandomierz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sandomierza w sezonie 2016/2017 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
Or.271.1.16.2016.JPAII.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: a.Stałe zimowe utrzymanie dróg gminnych wymienionych w Zał. nr 1 do SIWZ przy założeniu szerokości ulicy 6m, o łącznej długości 25 769 mb poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej b.Interwencyjne zimowe utrzymanie dróg gminnych nie wymienionych w Zał. nr 1 do SIWZ poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej c.Gotowość do wykonywania usług (nadzór, dyżury, gotowość do pracy sprzętu i operatorów, monitorowanie panujących warunków atmosferycznych w terenie objętym umową) d.Przygotowanie i utrzymanie w gotowości pojazdów, sprzętu oraz materiałów do usuwania śliskości i odśnieżania e.Przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej do posypywania, magazynowanie, zabezpieczenie f.Rozstawienie 40 szt. skrzyń na mieszankę piaskowo-solną będących własnością Zamawiającego oraz 25 skrzyń będących własnością Wykonawcy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. W okresie trwania umowy uzupełnianie skrzyń a po zakończeniu umowy ich uprzątnięcie - wykaz skrzyń stanowi Zał. nr 2 do SIWZ. g.Po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg uprzątnięcie zalegającego piachu i błota z dróg miejskich wymienionych w Zał. nr 1 do SIWZ. 2.Realizacja usługi o której mowa w pkt 1 ppkt a i b polegać będzie na zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie dopuszczeniu do przerw w komunikacji na skutek zasp śnieżnych, gołoledzi i zlodowaciałego lub ubitego śniegu a w przypadku nagromadzenia nadmiernej ilości śniegu jego wywiezienie. 3.Prace o których mowa w pkt. 1 należy prowadzić w taki sposób, aby: a.Utrzymać przejezdność dróg w szczególności skrzyżowań i podjazdów, poprzez posypywanie jezdni materiałami do usuwania śliskości zimowej oraz odśnieżanie jezdni, zwalczanie i zapobieganie gołoledzi, oblodzeń, zlodowaceń, itp. b.nie powodować zasypywania chodników oraz wjazdów na teren posesji c.Nagromadzoną nadmierną ilość śniegu wywieźć w miejsce zapewnione przez Wykonawcę 4.Dla realizacji pełnego zakresu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg miejskich w okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: a.Pełnienia stałego nadzoru i monitoringu stanu nawierzchni dróg przekazanych Wykonawcy do zimowego utrzymania b.Pełnienia dyżuru telefonicznego przez całą dobę c.Przekazywanie Zamawiającemu Informacji o podjęciu zimowego utrzymania dróg w ciągu 12 godzin (fax). d.Prowadzenia dokumentacji akcji zimowego utrzymania dróg zawierającej dziennik dyżurów, dziennik pracy sprzętu e.Podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie rodzaju i ilości użytego specjalistycznego sprzętu, sposobu odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej, ilości zatrudnionych pracowników przy akcji zimowego utrzymania dróg. 5.Akcja stałego zimowego utrzymania dróg gminnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ podejmowana będzie każdorazowo z inicjatywy Wykonawcy, doby w zależności od warunków atmosferycznych i bieżących potrzeb. 6.Interwencyjne zimowe utrzymanie dróg gminnych niewymienionych w załączniku Nr 1 do SIWZ, Wykonawca będzie podejmował jednorazowo wyłącznie na zlecenie osób upoważnionych. 7.Przystąpienie do akcji stałego zimowego utrzymania dróg w porze dziennej tj. w godz. 6.00 - 22.00, również w dni ustawowo wolne od pracy następuje każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym. Decyzję o podjęciu akcji stałego zimowego utrzymania dróg w porze nocnej tj. w godz. 22.00 - 6.00 Wykonawca podejmuje samodzielnie. 8.Rozpoczęcie robót w sezonie zimowym rozpoczyna się w porozumieniu z Zamawiającym z chwilą wystąpienia opadów śniegu, śliskości a zakończone do całkowitego ustąpienia warunków zimowych. 9.Rozstawienie skrzyń na mieszankę piaskowo-solną winno zostać wykonane do 20 listopada 2016 roku. 10.Uprzątnięcie skrzyń na mieszankę piaskowo-solną winno zostać wykonane do 30 kwietnia 2017 roku. 11.Uprzątnięcie nagromadzonego piachu i błota po sezonie zimowym winno nastąpić do 30 kwietnia 2017 roku. 12.Decyzję o rozpoczęciu uprzątania skrzyń oraz podjęciu pozimowego oczyszczania dróg Wykonawca podejmie w porozumieniu z Zamawiającym. 13.Wszystkie materiały użyte do zimowego utrzymania dróg powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placachII.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2, 90610000-6, SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT373133.92
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp z o.o.,  ,  ul. Przemysłowa 12,  27-600,  Sandomierz,  kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 388141.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 388141.99
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 388141.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 04.11.2016
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 04.11.2016. Wygasa 18.11.2016. Odsłon 29434
Początek strony