Wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza - tablic informac (wygasły...)

Sandomierz: Wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza - tablic informacyjnych , tablic kierujących pieszych, tablic z informacją uliczną oraz tablic z informacją adresową
Numer ogłoszenia: 282450 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144977 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza - tablic informacyjnych , tablic kierujących pieszych, tablic z informacją uliczną oraz tablic z informacją adresową.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych (poziom P4 Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza) - 4 sztuki II. Wykonanie i montaż tablic kierujących pieszych (poziom P5 Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza) - 11 sztuk III. Wykonanie i montaż tablic z informacją uliczną - 53 sztuki IV. Wykonanie i montaż tablic z informacją adresową - 67 sztuk Szczegółowa lokalizacja i sposób montażu tablic informacyjnych, tablic kierujących pieszych, tablic z informacją uliczną oraz tablic z informacją adresową zostanie przedstawiona przez Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt konstrukcyjno-technologiczny dla poszczególnych poziomów informacji Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza, Projekt plastyczny i architektoniczny wraz ze schematami lokalizacji Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza,Projekt plastyczny i konstrukcyjny tablic informacyjnych ,Projekt graficzny tablic informacyjnych ,Informacja dotycząca sposobu wykonania tablic kierujących pieszych, Informacja dotycząca lokalizacji i treści tablic kierujących pieszych oraz lokalizacji tablic informacyjnych, Informacja dot.sposobu wykonania tablic z informacja uliczną,Informacja dotycząca treści tablic z informacją uliczną oraz Informacja dotycząca treści tablic z informacją adresową Podstawą wykonania tablic informacyjnych jest Projekt plastyczny i konstrukcyjny tablic informacyjnych. Wersja tablic informacyjnych zawarta w ww. projekcie jest wersją obowiązującą. Detale wieńczące słupów tablic informacyjnych wskazane w Projekcie plastycznym i konstrukcyjnym tablic informacyjnychnależy zastosować analogicznie przy słupach tablic kierujących pieszych Podstawą wykonania tablic kierujących pieszych jest Informacja dotycząca sposobu wykonania tablic kierujących pieszych Podstawą wykonania tablic z informacją uliczną jest Informacja dotycząca sposobu wykonania tablic z informacją uliczną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.H.U.ROMA Janusz Goraj, ul.Wojska Polskiego 15, 27-600 Sandomierz, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158036,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 194741,06

  • Oferta z najniższą ceną: 194741,06 / Oferta z najwyższą ceną: 340137,10

  • Waluta: PLN.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez dnia 02.08.2012
Opublikowana przez Dorota Drozdowska dnia 02.08.2012. Wygasa 17.08.2012. Odsłon 29434
Początek strony