Budowa ul. Zarzekowice w Sandomierzu (wygasły...)


Sandomierz: Budowa ul. Zarzekowice w Sandomierzu
Numer ogłoszenia: 40237 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20819 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Zarzekowice w Sandomierzu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana. Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie projektu budowlanego (w branży drogowej oraz elektrycznej), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót (w branży drogowej i elektycznej) stanowiących Rozdział II do SIWZ. Realizacja zadania obejmuje: Budowę ul.Zarzekowice - Ulica gminna klasy D, tj. dojazdowa. Szerokość w liniach rozgraniczających - 9,5 m. - jezdnia z kostki betonowej o szerokości 5,0 m (2 pasy po 2,5m), - chodnik jednostronny przyległy do jezdni o szer. 2,0 m, - pobocze z prawej strony o szerokości 1,0 m, - odległość od krawędzi chodnika i pobocza do granicy pasa drogowego: 0,5 m, - spadek jednostronny w stronę pobocza 2%. Odcinek ulicy o długości nawierzchni 248 m jest drogą bez przejazdu, zakończenie stanowi plac do zawracania 12,5x12,5 m wyokrąglony łukami o promieniu R = 6m. Budowę łącznika - Ulica gminna klasy D ,tj. dojazdowa. Szerokość w liniach rozgraniczających - 10,00 m. - jezdnia z kostki betonowej o szerokości 6,0 m (2 pasy po 3,00 m),- chodnik jednostronny przyległy do jezdni o szer. 2,0 m, - pobocze z prawej strony o szerokości 1,0 m, - odległość od krawędzi chodnika i pobocza do granicy pasa drogowego: 0,5 m, - spadek jednostronny w stronę pobocza 2%. Długość łącznika: 46,24 m w osiach. W sąsiedztwie stacji redukcyjnej gazu zjazd o szerokości 5,0 m naprzeciw bramy.Budowę zjazdów - 9 zjazdów indywidualnych z drogi do działek przylegających do drogi z lewej strony. Budowę linii oświetlenia ulicznego, tj.- wykonanie ok.335 mb wykopu kablowego, - ułożenie ok.405 mb kabla YAKY 4x35, - ułożenie ok.165 mb rury ochronnej, -ułożenie ok.380 mb bednarki ocynkowanej, - ułożenie 8 słupów aluminiowych z wyposażeniem i wysięgnikami na wys.9m, - montaż 8 opraw LED 84W 3500 K. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Rozdział II SIWZ) określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie w trakcie budowy innych materiałów niż podane w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zamawiający informuje, że dołączony przedmiar robót z uwagi na przyjętą ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy należy traktować tylko jako materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: - wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym branży drogowej i elektrycznej, - wszelkie inne roboty, prace, badania (labolatoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,- kompleksową obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na sekcjach mapy zasadniczej. Wskazanym jest aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz ponoszenia odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.31.43.00-4, 45.31.61.00-6, 45.23.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo - Handlowe PRIMA - BUD inż. Andrzej Sobczyk, ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43341734,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 269124,00

    Oferta z najniższą ceną: 269124,00 / Oferta z najwyższą ceną: 412560,12

    Waluta: PLN .


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 14.04.2016
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 14.04.2016. Wygasa 28.04.2016. Odsłon 29434
Początek strony