Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy i adaptacji szkoły podstawowej na żłobek i miejsca św (wygasły...)

Ogłoszenie nr 500074208-N-2017 z dnia 12-12-2017 r.

Gmina Sandomierz: Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy i adaptacji szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak Numer ogłoszenia: 608954-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Sandomierz, Krajowy numer identyfikacyjny 83040992700000, ul. Plac Poniatowskiego  3, 27-600   Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 156 440 100, e-mail zp@um.sandomierz.pl, faks 156 440 100. Adres strony internetowej (url): www.sandomierz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy i adaptacji szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Or.271.1.19.2017.JPA

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji przebudowy i adaptacji szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje w szczególności: 1. Przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania w tym: a) mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500- zgodna z obowiązującymi przepisami, b) wstępna koncepcja rozwiązań projektowych uzgodniona z Zamawiającym, c) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2. Inwentaryzacja istniejącego budynku - 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (2 szt.) w formacie dostępnym dla wykonawców (pdf) oraz w wersji edytowalnej (dwg, dgn,, itp.) 3. Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wielobranżowego wraz z technologią po 5 egzemplarzy z każdej branży w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (2 szt.) w formacie dostępnym dla wykonawców (pdf) oraz w wersji edytowalnej (dwg, dgn,, itp.) 4. Wykonanie kompletnego projektu wykonawczego wielobranżowego po 5 egzemplarzy z każdej branży w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (2 szt.) w formacie dostępnym dla wykonawców (pdf) oraz w wersji edytowalnej (dwg, dgn,, itp.) 5. Opracowanie przedmiarów robót - 3 egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej w formacie dostępnym dla wykonawców (pdf) oraz w wersji edytowalnej (xlsx, itp.). 6. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (2 egz.) – edytowalnej (ath, itp.). 7. Sporządzenie Specyfikacji Technicznych – 2 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej (2 egz.) w formacie dostępnym dla wykonawców (pdf) oraz w wersji edytowalnej (docx, itp.) 8. Sporządzenie instrukcji planu BIOZ. 9. Uzgodnienie dokumentacji. 10. Inne ewentualnie wymagane prawem uzgodnienia, zgody, opinie, decyzje i dokumenty, wymagane przepisami odrębnymi, a niezbędne do realizacji zadania, w tym np. min. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, a w przypadku potrzeby wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, itp. 11. Audyt efektywności energetycznej budynku (aktualizacja) – 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej. 12. Sporządzenie imiennego wykazu działek z wyrysem z mapy ewidencyjnej gruntów terenu objętego zakresem opracowania oraz uzyskanie i dołączenie pisemnej zgody od właścicieli nieruchomości na przebieg trasy uzbrojenia przez działki stanowiące ich własność, wraz z oświadczeniem, że nie będą wnosić zastrzeżeń w toku postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia na budowę oraz podczas robót budowlanych - 2 egz. 13. Przekazanie Zamawiającemu ww. dokumentacji z jej wykazem, oświadczeniem o kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz zobowiązaniem, że w przypadku wniesienia uwag w trakcie procedury pozwolenia na budowę, zostaną one rozpatrzone i uwzględnione bez zbędnej zwłoki na koszt opracowującego projekt. 14. Złożenie wymaganych dokumentów z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Przedmiot zamówienia opisany jest w Rozdziale II SIWZ (wzór umowy z załącznikami): - w załącznik nr 1 do umowy- Wyszczególnienie zakresu przedsięwzięcia - w załączniku nr 2 do umowy - Program funkcjonalno- użytkowy oraz w załączniku nr 8 do SIWZ – Załącznik graficzny (rzuty kondygnacji). Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zadania. - Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości zadania objętego przedmiotem zamówienia - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. - Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. - Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa określają postanowienia Projektu umowy – stanowiącego Rozdział II SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 262710.51 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  13 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: POWERSUN Sp.z o.o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Kowalska 9/2 Kod pocztowy: 20-115 Miejscowość: Lublin Kraj/woj.: lubelskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 147600.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 136530.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 775630.52 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 13.12.2017
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 13.12.2017. Wygasa 27.12.2018. Odsłon 29434
Początek strony