(...)”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie”. Ww. zadanie realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.06. (wygasły...)

Ogłoszenie nr 500267687-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.
Gmina Sandomierz: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie”. Ww. zadanie realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
zadanie realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie ProjektuRPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616661-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500226727-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sandomierz, Krajowy numer identyfikacyjny 83040992700000, ul. Plac Poniatowskiego  3, 27-600   Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 815 41 00, e-mail przetargi@um.sandomierz.pl, faks 15 815 41 01.
Adres strony internetowej (url): www.sandomierz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie”. Ww. zadanie realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or.271.1.18.2018.JPA
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie”. Ww. zadanie realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie posiadanej dokumentacji, w skład której wchodzi: - projekt budowlany spełniający wymagania projektu wykonawczego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Kamień Plebański” Etap I, Etap II, Etap III” - komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - komplet przedmiarów robót. Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonało Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 39-400 Tarnobrzeg, ul. H. Sienkiewicza 171. Ogólny zakres objęty przedmiotem zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej przy części ulic: Błonie, Podmiejskiej oraz ulicy Działkowców w rejonie osiedla Kamień Plebański w Sandomierzu. Inwestycja obejmuje doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej do granic zabudowanych działek budowlanych (posesji).Przyłącza kanalizacji sanitarnej nie są objęte przedmiotem zamówienia. Ze względu na ukształtowanie topograficzne terenu sieć kanalizacyjna wybudowana zostanie w układzie grawitacyjno-tłocznym z sieciowymi pompowniami ścieków i z przydomową pompownią. Trasa zaprojektowanej kanalizacji przebiega w obszarze zurbanizowanym z zabudową mieszkaniową jednorodzinną , w pasach drogowych dróg gminnych i działkach prywatnych. Lokalizacja kanałów równolegle do linii zabudowy przy zachowaniu normatywnych minimalnych odległości przewodów kanalizacji od istniejących obiektów budowlanych. W miejscach połączeń oraz przy zmianie kierunku kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne przepływowe i połączeniowe Ø400,Ø1000 mm. Budowa sieci kanalizacyjnej obejmuje swoim zakresem: - budowę sieciowych przepompowni ścieków P1 oraz P2 wraz z ich zasilaniem elektrycznym, ogrodzeniem, utwardzeniem terenu w obrębie ogrodzenia oraz oświetleniem, - rurociągi tłoczne przepompowni sieciowych, - kanalizację grawitacyjną włączoną do przepompowni P2 odprowadzającą ścieki bytowo-gospodarcze z dz. o nr ewid.101/1,103,104/2 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż ulicy Błonie włączonej do przepompowni P2 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż ulicy Podmiejskiej włączonej do projektowanej studzienki kanalizacyjnej S14. Wykaz kanałów: - kanały grawitacyjne z PVC-U: Ø160 mm, L=142,45 m - kanały grawitacyjne z PVC-U: Ø200 mm, L=1439,55 m - rurociąg tłoczny z PE100 75 x 4,5 mm, L=53,70 m - rurociąg tłoczny z PE100 110 x 6,6 mm, L=687,30 m - rurociąg tłoczny z PE100 110 x 6,6 TS mm, L =40,00 m - rurociąg tłoczny z PE100 63 x 3,8 mm, L=7,5 m - zbiornikowa przepompownia ścieków z pompami zatapialnymi Ø1500 - 1 kpl. - zbiornikowa przepompownia ścieków z pompami zatapialnymi Ø1200 - 1 kpl. - zbiornikowa przepompownia ścieków z pompami zatapialnymi Ø 800 - 1 kpl. (pompownia przydomowa) - studnia kanalizacyjna systemowa Ø 400 mm - 50 szt. - studnia kanalizacyjna betonowa Ø 1200 mm - 31 szt. - studnia kanalizacyjna rozprężna Ø 1000 mm - 1 kpl. - armatura do płukania kanałów na rurociągu tłocznym - 4 kpl. - armatura do odpowietrzania rurociągu tłocznego - 1 kpl. - studnia kanalizacyjna betonowa Ø 2000 połączeniowa z kompletną armaturą - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz przedmiary robót – stanowiące rozdział II SIWZ. Zamawiający informuje, że dołączone przedmiary robót z uwagi na przyjętą ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy należy traktować jako materiały pomocnicze i informacyjne do sporządzenia wyceny. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: -wykonać również wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, -wykonać również wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), protokoły, odbiory, czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektu, -wykonać również dokumentację odbiorową, tj. protokoły pomiarów i odbiorów, certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty, dokumenty gwarancyjne, itp., W trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych, Polskich Norm oraz przepisów ustawy Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza ujęcie przez Wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowanie w trakcie budowy innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i użytkowych równoważnych ( nie gorszych) niż określone w tej dokumentacji. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Wskazanym jest, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie realizowane zadanie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu objętego pracami oraz ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. Przedmiot zamówienia opisany jest w rozdziale II SIWZ (dokumentacja techniczna) oraz w rozdziale III SIWZ (projekt umowy). Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm) osób wykonujących czynności: - roboty ziemne, - roboty budowlane, w tym m.in. instalacyjne zewnętrzne (budowa sieci kanalizacyjnych), - roboty pomocnicze i porządkowe. (wymagania dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę zawiera § 7 wzoru umowy). Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. - Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. wykonanie robót montażowych sieci kanalizacyjnej. - Zgodnie z art. 36 b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. - Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 upzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust 1 upzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. - Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa określają postanowienia projektu umowy – stanowiącego rozdział III SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45232423-3, 45233142-6, 45311200-2, 45316100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1552563.29
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych Akwedukt Andrzej Kowalik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 55
Kod pocztowy: 28-200
Miejscowość: Staszów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1564255.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1564255.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3716527.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 08.11.2018
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 08.11.2018. Wygasa 22.11.2018. Odsłon 29434
Początek strony