Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administrac (wygasły...)

Ogłoszenie nr 500260802-N-2018 z dnia 30-10-2018 r.
Gmina Sandomierz: Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 619182-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sandomierz, Krajowy numer identyfikacyjny 83040992700000, ul. Plac Poniatowskiego  3, 27-600   Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 815 41 00, e-mail przetargi@um.sandomierz.pl, faks 15 815 41 01.
Adres strony internetowej (url): www.sandomierz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or.271.1.19.2018.DDR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, zlecanych w zależności od potrzeb, bieżących remontów dróg o nawierzchni tłuczniowej oraz gruntowej. Każdorazowo rodzaj technologii i zakres ilościowy zlecanych robót będzie określony przez Zamawiającego w zależności od bieżących potrzeb i możliwości finansowych. Wartość wszystkich robót objętych przedmiotowym zamówieniem nie przekroczy kwoty 250 000,00 zł brutto. Szacowany zakres ilościowy robót wynosi ok. 8400m² dróg tłuczniowych oraz ok. 2000m² dróg gruntowych. Określony w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr II do SIWZ, zakres ilościowy robót zawiera wartości szacunkowe, określone na podstawie umowy zrealizowanej w bieżącym roku oraz przewidywanej liczby jednostek obmiarowych koniecznych do realizacji w 2018r. Ilości ujęte w przedmiarze stanowią dane orientacyjne. Przedmiot zamówienia opisany jest w rozdziale II SIWZ - dokumentacja techniczna (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót) oraz w rozdziale III SIWZ (projekt umowy). Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm) osób wykonujących czynności: - wszelkie czynności związane z obsługą maszyn budowlanych (wymagania dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę zawiera § 6 wzoru umowy). Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. - Zgodnie z art. 36 b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. - Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 upzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust 1 upzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. - Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa określają postanowienia projektu umowy – stanowiącego rozdział III SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 187412.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ROBSON Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 3
Kod pocztowy: 27-600
Miejscowość: Sandomierz
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 250000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 250000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 250000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 30.10.2018
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 30.10.2018. Wygasa 13.11.2018. Odsłon 29433
Początek strony