Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza, wskaza (wygasły...)

Sandomierz: Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza, wskazanych przez Zamawiającego

Numer ogłoszenia: 62871 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 23981 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej na terenie miasta Sandomierza, wskazanych przez Zamawiającego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Remont dróg o nawierzchni gruntowej oraz remont dróg o nawierzchni tłuczniowej zgodnie ze specyfikacją techniczną Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (specyfikacja techniczna, przedmiary robót).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.W.ROBSON Robert Wryk, ul.Trześniowska 3, 27-600 Sandomierz, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107086,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 37896,00

Oferta z najniższą ceną: 37896,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95202,00

Waluta: PLN.

Termin realizacji: 15.12.2014


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 25.03.2014
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 25.03.2014. Wygasa 08.04.2014. Odsłon 29434
Początek strony