„Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami u (wygasły...)

Ogłoszenie nr 500036224-N-2017 z dnia 29-09-2017 r.
Gmina Miejska Sandomierz: „Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego budynku przedszkola Nr 6 na działce nr ewid.574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu”. Zadanie realizowane będzie w ramach umowy nr RPSW.07.04.00-26-0056/16-00 o dofinasowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn.”Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556578-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500005543-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Sandomierz, Krajowy numer identyfikacyjny 83040992700000, ul. Plac Poniatowskiego  3, 27600   Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 156 440 100, e-mail zp@um.sandomierz.pl, faks 156 440 100.
Adres strony internetowej (url): www.sandomierz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego budynku przedszkola Nr 6 na działce nr ewid.574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu”. Zadanie realizowane będzie w ramach umowy nr RPSW.07.04.00-26-0056/16-00 o dofinasowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn.”Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or.271.1.14.2017.JPA
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego budynku przedszkola Nr 6 na działce nr ewid.574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu. Ww. zadanie realizowane będzie w ramach Projektu pn.”Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie posiadanej dokumentacji, w skład której wchodzi: - projekt budowlany wielobranżowy - projekt wykonawczy wielobranżowy - komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - komplet przedmiarów robót . Ogólny zakres objęty przedmiotem zamówienia obejmuje: - budowę nowego budynku przedszkola Nr 6 przy ul. Tadeusza Króla 3. Budynek w technologii tradycyjnej jako dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Ściany budynku wykonane z pustaków ceramicznych z elementami żelbetowymi. Stropy budynku wykonane w technologii stropów gęsto żebrowych. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej o nachyleniu połaci ok.8°. Powierzchnia zabudowy - 806,62 m² Powierzchnia użytkowa - 1496,56 m² Powierzchnia całkowita - 1613,24 m² Kubatura - 4489,68 m² Wysokość do okapu - 7,30 m Wysokość do kalenicy - 9,85 m - zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola (ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe), w tym budowę nowego placu zabaw, - wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznego, - usunięcie kolizji linii nN z nowym budynkiem przedszkola, - rozbiórkę starego i budowę nowego ogrodzenia działki przedszkola, - rozbiórka istniejącego budynku przedszkola, - wyposażenie nowo wybudowanego przedszkola. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz przedmiary robót. Zamawiający informuje, że dołączone przedmiary robót z uwagi na przyjętą ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy należy traktować jako materiały pomocnicze i informacyjne do sporządzenia wyceny. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: - wykonać również wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, - wykonać również wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), protokoły, odbiory, czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektu, - wykonać również dokumentację odbiorową, tj. protokoły pomiarów i odbiorów, certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty, dokumenty gwarancyjne, itp., Wskazanym jest, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie realizowane zadanie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu objętego pracami oraz ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami (zgodnie z pkt. 13 ppkt 7-8 SIWZ oraz §28 wzoru umowy). Przedmiot zamówienia opisany jest w Rozdziale II i III do SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm) osób wykonujących czynności: - roboty budowlane, w tym m.in. instalacyjne, brukarskie, murarskie oraz wykończeniowe, - roboty związane z wykonaniem sieci i przyłączy zewnętrznych (kanalizacyjnych, elektrycznych wodociągowych i pozostałych niezbędnych do realizacji zadania), - roboty pomocnicze i porządkowe. (wymagania dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę zawiera § 24 wzoru umowy).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111291-4, 45233250-6, 45342000-6, 37535200-9, 39000000-3, 45300000-0, 45310000-3, 45316100-6, 45330000-9, 45333000-0, 45331000-6, 45331100-7, 45231300-8, 45232140-5, 45231400-9, 32000000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5837615.02
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: MARCOM sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 27A
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Dębno
Kod pocztowy: 32-852
Miejscowość: Dębno
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5781647.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5744389.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6569847.63
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 54,96%
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 03.10.2017
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 03.10.2017. Wygasa 17.10.2017. Odsłon 29434
Początek strony