Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach dla SP Nr 1 w Sandomi (wygasły...)

Sandomierz: Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach dla SP Nr 1 w Sandomierzu
Numer ogłoszenia: 205865 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184678 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Okrzei 6, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 15 832 26 31, faks 15 832 26 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach dla SP Nr 1 w Sandomierzu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach dla SP Nr 1 w Sandomierzu. Wymagane parametry techniczne niezbędne do prawidłowego działania i funkcjonowania tego typu urządzenie w szkole podstawowej: Platforma schodowa - 3 przystanki, - zasilanie - 400V (3 fazowe), - napęd platformy - linowy, - wymiary platformy 900 x 800 mm, - Składanie -rozkładanie platformy-manualne, - złożona platforma zabezpieczona przed otwarciem kłódką lub zamkiem, - Platforma wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo, W kolorze RAL 7035 - Aktywna podłoga, - Podłoga antypoślizgowa, - Poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd, - Płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy ułatwiające wjazd wózka i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy, - Dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy, - Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione umieszczona na kasetach sterowniczych, - Przycisk na platformie (STOP) Szyna - 4 zkręty180 stopni, - długość około 18m , - Sposób montowania - na słupkach do stopni schodów, - Szyna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035, - Szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach nośnych do stopni schodów nie może przekraczać 180mm, - Napęd platformy schowany wewnątrz szyny ( brak możliwości występowania zębatki bądź innych elementów napędu po zewnętrznej stronie szyny) Obowiązki Wykonawcy: - montaż platformy, - doprowadzenia do miejsca instalacji w korytkach ~ 55m kabla zasilającego ( 5 x 2,5mm2 ), - wykonanie uziemienia niezbędnego do instalacji platformy, - zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwporażeniowe instalacji elektrycznej, - sporządzanie protokołu pomiarów elektrycznych, - pokrycie kosztów odbioru urządzenia przez UDT, - uczestnictwo w odbiorze przez UDT, - szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzania, Informacje dodatkowe -Urządzenie zgodne z Dyrektywą Europejską, -gwarancja 2 lata na urządzenie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.30.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ORTO PLUS Lifts Kaczmarczyk, Hutnik Sp.Jawna, Al. Niepodległości 14, 42-216 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 79458,00

Oferta z najniższą ceną: 79458,00 / Oferta z najwyższą ceną: 121401,00

Termin realizacji: do 31.08.2011r


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez dnia 29.07.2011
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 29.07.2011. Wygasa 15.08.2011. Odsłon 29434
Początek strony