Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (wygasły...)

Sandomierz:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77/ Lwowska bis/ do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych
Numer ogłoszenia: 68608 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 397 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77/ Lwowska bis/ do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa. Prace polegać będą na opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierającym zakres opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych. Długość projektowanej ulicy - ok. 2km.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 29.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 13.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA B&W Wojciech Nanek, ul.Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 89790,00

Oferta z najniższą ceną: 67650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 177120,00

Waluta: PLN.

Termin realizacji: 31.10.2013


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 19.02.2013
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 19.02.2013. Wygasa 06.03.2013. Odsłon 29434
Początek strony