Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza (wygasły...)

Sandomierz: Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza
Numer ogłoszenia: 99562 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 23947 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Sandomierza.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej (teren miasta Sandomierza) wskazanych przez zamawiającego polegający na: frezowaniu do 6 cm i uzupełnieniu ubytku masą asfaltową do 6 cm, mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z masy asfaltowej gr. 4 cm ułożeniu warstwy wiążącej 4 cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej 4 cm po zagęszczeniu wraz z poboczami z kamienia łamanego oraz powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi wraz z mechanicznym oczyszczeniem nawierzchni przed i po remoncie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (specyfikacja techniczna, przedmiar robót).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Transportowo -Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul.Rakowska 33, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 164404,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 204960,50

Oferta z najniższą ceną: 204960,50 / Oferta z najwyższą ceną: 211538,00

Waluta: PLN.

Termin realizacji: 15.12.2014


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 25.03.2014
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 25.03.2014. Wygasa 08.04.2014. Odsłon 29434
Początek strony