Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39 (remont zewnętrznyc (wygasły...)

Sandomierz: Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39 (remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, opaski wokół sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej ściany zewnętrznej budynku zaplecza sali, naprawa elewacji, malowanie sali gimnastycznej)
Numer ogłoszenia: 190183 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163727 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39 (remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, opaski wokół sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej ściany zewnętrznej budynku zaplecza sali, naprawa elewacji, malowanie sali gimnastycznej).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39 (remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, opaski wokół sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej ściany zewnętrznej budynku zaplecza sali, naprawa elewacji, malowanie sali gimnastycznej). Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 1. Częściowa rozbiórka istniejących nawierzchni. 2. Wykonanie podbudowy z kruszyw. 3. Wykonanie nawierzchni placu przed wejściem do szkoły z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej - 93,60m2. 4. Przełożenie nawierzchni chodników, placów i opaski wokół sali gimnastycznej z kostki betonowej ( 90% kostka z rozbiórki, 10% nowa kostka) na podsypce cementowo-piaskowej -425,40m2 5. Wykonanie opaski z kostki gr. 6 cm przy budynku szkoły od strony ul. Armii Krajowej oraz uzupełnienie kostką gr. 6cm przestrzeni między naświetlami - 35,15m2. 6. Ułożenie krawężników betonowych wzdłuż drogi dojazdowej do budynku szkoły- 46m. 7. Ułożenie obrzeży betonowych - 242,51m. 8. Wyłożenie głównych schodów wejściowych do budynku szkoły oraz schodów do pomieszczeń kuchennych kostką gr. 4 cm. 9. Wykonanie asfaltowej nawierzchni drogi dojazdowej - 141,1m2. 10. Wykonanie naprawy i uzupełnienie tynku na gzymsie budynku szkoły od strony ulic Słowackiego, Armii Krajowej i Mickiewicza - 24m2. 11. Malowanie i szpachlowanie sali gimnastycznej oraz magazynu sprzętu sportowego. Opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w przedmiarze robót, stanowiącym materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny. W trakcie realizacji robót należy ponadto stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich , o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem wskazanym w SIWZ, na którym będą prowadzone prace oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. W tym celu wskazane jest aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną robotę budowlaną od odpowiedzialności cywilnej i zabezpieczył plac budowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.10.00-8, 45.23.32.00-1, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.23.31.40-2, 45.23.32.51-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-BUD, Stanisław Banaś, ul. Bukowa 14, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101735,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 136444,36

Oferta z najniższą ceną: 136444,36 / Oferta z najwyższą ceną: 144552,85

Waluta: PLN.
Termin realizacji: 30.08.2011 r.


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 12.07.2011
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 12.07.2011. Wygasa 02.08.2011. Odsłon 29434
Początek strony