Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administrac (wygasły...)

Ogłoszenie nr 510062843-N-2019 z dnia 01-04-2019 r.

Gmina Sandomierz: Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak Numer ogłoszenia: 518258-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Sandomierz, Krajowy numer identyfikacyjny 83040992700000, ul. Plac Poniatowskiego  3, 27-600  Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 815 41 00, e-mail przetargi@um.sandomierz.pl, faks 15 815 41 01. Adres strony internetowej (url): www.sandomierz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP.271.1.5.2019.JPA

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, zlecanych w zależności od potrzeb, bieżących remontów dróg o nawierzchni tłuczniowej oraz gruntowej. Remont nawierzchni tłuczniowej polegający na uzupełnieniu wyboin o głębokości do 7cm tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym. Remont nawierzchni gruntowej polegający na wykonaniu koryta 10cm, wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu warstwy odsączającej 10cm oraz nawierzchni z kruszyw łamanych warstwa dolna 15cm i warstwa górna 8cm z odpowiednim zagęszczeniem mechanicznym. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia określa ponadto Rozdział II SIWZ (dokumentacja techniczna) oraz Rozdział III (projekt umowy). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: pracownicy wykonujący prace budowlane, kierowcy, operatorzy samochodów i maszyn budowlanych. Szczegóły określone są w § 6 projektu umowy - Rozdział III SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. - Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.: wykonanie kluczowych prac budowlanych związanych z wykonywaniem nawierzchni drogowych nieulepszonych (tłuczniowych) wraz z niezbędnymi warstwami konstrukcyjnymi. - Zgodnie z art. 36 b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. - Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 upzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust 1 upzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. - Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa określają postanowienia projektu umowy (§ 9) – stanowiącego rozdział III SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/04/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 162592.00 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ROBSON Sp. z o.o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 3 Kod pocztowy: 27-600 Miejscowość: Sandomierz Kraj/woj.: świętokrzyskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Email wykonawcy: Adres pocztowy: Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj/woj.: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 109651.43 Oferta z najniższą ceną/kosztem 107711.71 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 212201.45 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 01.04.2019
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 01.04.2019. Wygasa 15.04.2019. Odsłon 29433
Początek strony