Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej (wygasły...)

Ogłoszenie nr 500070009-N-2017 z dnia 05-12-2017 r.

Gmina Sandomierz: Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 603367-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sandomierz, Krajowy numer identyfikacyjny 83040992700000, ul. Plac Poniatowskiego  3, 27-600   Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 156 440 100, e-mail zp@um.sandomierz.pl, faks 156 440 100.
Adres strony internetowej (url): www.sandomierz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or.271.1.18.2017.DDR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej na działce nr ewid. 209/3 przy ul. Błonie w Sandomierzu. Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie posiadanej dokumentacji, w skład której wchodzi: - projekt wielobranżowy, - komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , - komplet przedmiarów robót. Ogólny zakres objęty przedmiotem zamówienia obejmuje adaptację budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym. Inwestycja prowadzona była na podstawie adaptacji projektu typowego „Dom w Lukrecji”. Zakres prac do wykonania obejmuje: a) przebudowę klatki schodowej wewnętrznej, b) roboty wykończeniowe (podłoża i posadzki, ścianki działowe, ocieplenie, tynki wewnętrzne, stolarkę drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną, roboty malarskie, okładziny i oblicowania ścian, barierki i podokienniki), c) roboty elewacyjne, d) wykonanie instalacji wodociągowej oraz instalacji ciepłej wody wraz z montażem armatury, e) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie podejść i urządzeń, f) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, g) wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem urządzeń, h) częściowe wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych, i) wykonanie opaski zewnętrznej oraz tarasu, j) montaż ogrodzenia, k) zagospodarowanie terenu (ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, zjazd na działkę). Charakterystyczne parametry budynku po wykonaniu adaptacji: - powierzchnia zabudowy – 84,50m2 - powierzchnia użytkowa – 107,63m2 - powierzchnia całkowita – 136,30m2 - kubatura części ogrzewanej – 314,14m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz przedmiary robót. Zamawiający informuje, że dołączone przedmiary robót z uwagi na przyjętą ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy należy traktować jako materiały pomocnicze i informacyjne do sporządzenia wyceny. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: - wykonać również wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w projekcie oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, - wykonać również wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), protokoły, odbiory, czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektu, - wykonać również dokumentację odbiorową, tj. protokoły pomiarów i odbiorów, certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty, dokumenty gwarancyjne, dokumentację powykonawczą itp., - uzyskać ostateczna (prawomocną) decyzję pozwolenia na użytkowanie. Wskazanym jest, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie realizowane zadanie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu objętego pracami oraz ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. Przedmiot zamówienia opisany jest w Rozdziale II SIWZ (dokumentacja techniczna) i III do SIWZ (wzór umowy). Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm) osób wykonujących czynności: - roboty budowlane, w tym m.in. instalacyjne, brukarskie, murarskie, elewacyjne, betonowe oraz wykończeniowe, - roboty pomocnicze i porządkowe. (wymagania dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę zawiera § 7 wzoru umowy). Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zadania. - Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem zamówienia - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. - Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji , wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. - Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa określają postanowienia Projektu umowy – stanowiącego Rozdział III SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111100-9

Dodatkowe kody CPV: 45262500-6, 45262310-7, 45262311-4, 45410000-4, 45321000-3, 45421131-1, 45421000-4, 45431100-8, 45430000-0, 45421146-9, 45262900-0, 45431200-9, 45431000-7, 45442100-8, 45443000-4, 45331100-7, 45332200-5, 45332300-6, 45333000-0, 45332400-7, 45310000-3, 45311100-1, 45342000-6, 45233250-6, 77314100-5, 45111220-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 236835.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DOMI BUD Dominik Dorociak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jaślany 358
Kod pocztowy: 39-332
Miejscowość: Tuszów Narodowy
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 298095.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 278000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 354519.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 13,18%
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska-Achenbach dnia 05.12.2017
Opublikowana przez Dorota Drozdowska dnia 05.12.2017. Wygasa 26.12.2017. Odsłon 29434
Początek strony