Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w Sandomierzu (wygasły...)

Sandomierz: Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w Sandomierzu
Numer ogłoszenia: 90879 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65117 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odtworzenie osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w Sandomierzu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odtworzeniu osuniętych gruntów na skarpach w obszarze Starego Miasta w Sandomierzu. Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie projektu zagospodarowania zielenią skarpy, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót . Prace polegać będą na wykonaniu: odtworzenie skarpy z nasadzeniami - 3 800m², remontu cząstkowego jezdni o naw. z kostki granitowej o wys. 10cm - 150m² . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (specyfikacje techniczne, przedmiar robót) stanowiąca ROZDZIAŁ II SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.30-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-BUD Stanisław Banaś, ul. Bukowa 14, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 440443,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 532024,20

Oferta z najniższą ceną: 532024,20 / Oferta z najwyższą ceną: 956464,61

Waluta: PLN.
Termin realizacji: 30.10.2013


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 27.05.2013
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 27.05.2013. Wygasa 10.06.2013. Odsłon 29434
Początek strony