Remont ulicy II Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu od km 0+000 do km 0+510 nr drogi gminnej 37208 (wygasły...)

Sandomierz: Remont ulicy II Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu od km 0+000 do km 0+510 nr drogi gminnej 372088T

Numer ogłoszenia: 78473 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56335 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy II Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu od km 0+000 do km 0+510 nr drogi gminnej 372088T.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana. Realizacja zadania obejmuje: - rozebranie korpusu drogi (koryto) - 860 m³ - warstwa z piasku - 840 m² - podbudowy z tłucznia z zastosowaniem geotkaniny - 510 m³ - geokrata z wypełnieniem grysem frakcją 10-25mm - 840 m² - płyty otworowe typu jomb z wypełnieniem grysem frakcji 10-25mm - 840 m² - uzupełnienie grysu frakcji 10-25mm w istniejących płytach otworowych - 70 m³ Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie specyfikacji technicznej, szkicu konstrukcji drogi i przedmiaru robót stanowiących Rozdział II do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTERBET, ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 247440,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 251412,00

  • Oferta z najniższą ceną: 164293,68 / Oferta z najwyższą ceną: 322097,64

  • Waluta: PLN.

  • Termin zakończenia robót: do 31.08.2015

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Dorota Drozdowska-Achenbach dnia 29.05.2015
Opublikowana przez Dorota Drozdowska dnia 29.05.2015. Wygasa 19.06.2015. Odsłon 29434
Początek strony