Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandom (wygasły...)

Sandomierz: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu przy ul.Słowackiego 9


Numer ogłoszenia: 196465 - 2011; data zamieszczenia: 19.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162041 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu przy ul.Słowackiego 9.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane: 1.Wymiana tablic rozdzielczych (3szt.). 2.Wymiana instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem (125 opraw). 3.Wymiana obwodów gniazd wtykowych. 4.Montaż instalacji telewizyjnej. 5.Wymiana wewnętrznych linii zasilających. 6.Wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej. 7. Wymiana instalacji sygnalizacyjnej. Opis przedmiotu zamówienia określa Projekt budowlano - wykonawczy i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót (stanowiące Rozdział II SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowa ELGRAF, ul.Żeromskiego 5, 27-600 Sandomierz, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62953,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 48830,63

Oferta z najniższą ceną: 48830,63 / Oferta z najwyższą ceną: 78459,80

Waluta: PLN.


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.07.2011
Opublikowana przez Dorota Drozdowska dnia 19.07.2011. Wygasa 10.08.2011. Odsłon 29434
Początek strony