„Remont ulicy Mickiewicza” Zadanie relizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofina (wygasły...)

Ogłoszenie nr 510112170-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.
Gmina Sandomierz: „Remont ulicy Mickiewicza” Zadanie relizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie relizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540488-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sandomierz, Krajowy numer identyfikacyjny 83040992700000, ul. Plac Poniatowskiego  3, 27-600  Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 815 41 00, e-mail przetargi@um.sandomierz.pl, faks 15 815 41 01.
Adres strony internetowej (url): www.sandomierz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Remont ulicy Mickiewicza” Zadanie relizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZP.271.1.9.2019.JPA
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji inwestycji polegającej na remoncie ulicy Mickiewicza w Sandomierzu. Zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych nr AB.XII.6743.136.2016Srz, L.dz.13003/16 z dnia 07.09.2016r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiąca rozdział II SIWZ (dokumentacja techniczna) oraz rozdział III SIWZ (projekt umowy). Dokumentację projektową stanowi opracowanie pn. ,,Remont i przebudowa odcinka ulicy Mickiewicza w Sandomierzu’’ stanowiące załącznik do w/w zgłoszenia robót budowlanych. Zestawienie głównych robót budowlanych podane zostało w przedmiarze robót. Ww. zestawienie (poszczególne pozycje przedmiarowe) mają charakter jedynie pomocniczy przy wycenie wartości robót przez Wykonawcę. Odpowiedzi udzielane na etapie postępowania przetargowego stanowią integralną część SIWZ. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. W ramach przedmiotu zamówienia należy: 1) wykonać również wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót, 2) wykonać również wszelkie inne prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji, 3) wykonać dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach. Wykaz głównych robót budowlanych objętych zadaniem: Zadanie polega na wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Mickiewicza wraz z wymianą konstrukcji nawierzchni przyległych chodników na obszarze działki nr ew. 943/2 w Sandomierzu (obręb geodezyjny 0003 – Sandomierz Lewobrzeżny), w zakresie określonym przez dokumentację projektową. W ramach inwestycji należy również dokonać rozbiórki i odbudowy istniejącego murka oporowego z cegły (ogrodzenie powierzchni zielonej wewnątrz skrzyżowania) a także dokonać rozbiórki opaski z płyt chodnikowych. Wszystkie nawierzchnie drogowe należy wykonać w technologii bitumicznej, zgodnie z dokumentacją projektową i dokumentami związanymi. Nawierzchnie chodników w dostosowaniu do nowego układu nawierzchni jezdni należy odtworzyć na bazie istniejących płyt granitowych z uzupełnieniem nowymi płytkami granitowymi w niezbędnym zakresie. W części odcinka przewidziano wykonanie chodników z kostki betonowej. Poszczególne warstwy konstrukcje należy wykonać wg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W ramach prowadzonych robót należy dokonać inwentaryzacji i zabezpieczenia wszelkich istniejących sieci uzbrojenia terenu a także wymiany i regulacji wpustów deszczowych oraz wszystkich studni w niezbędnym zakresie. W zakres robót wchodzi ponadto: - dokonanie niezbędnych robót rozbiórkowych na potrzeby w/w remontu ulic i chodników, - usunięcie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, - przygotowanie i wzmocnienie podłoża gruntowego pod nowe warstwy konstrukcyjne, - zabezpieczenie w niezbędnym zakresie istniejącej zieleni (na czas prowadzonych robót), - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu , - odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego (po wykonaniu robót). Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – rozdz. II SIWZ. W ciągu 10 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo- finansowy do zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: - roboty budowlane związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, - roboty pomocnicze i porządkowe. Szczegóły określone są w § 7 projektu umowy - Rozdział III SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. - Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.: wykonanie robót w zakresie układania nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. - Zgodnie z art. 36 b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. - Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 upzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust 1 upzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. - Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa określają postanowienia projekt umowy – stanowiącego rozdział III SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233220-7, 45233260-9, 45233222-1, 45232400-6, 45232000-2, 45262500-6, 45110000-1, 45111291-4, 45231000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 774319.29
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
Email wykonawcy: aniadrokam@pro.onet.pl
Adres pocztowy: Piaseczno 44
Kod pocztowy: 27-670
Miejscowość: Łoniów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1044386.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1044386.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1573108.27
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 05.06.2019
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 05.06.2019. Wygasa 19.06.2019. Odsłon 29434
Początek strony