„Budowa parkingów przy „wałodrodze” w Sandomierzu” (wygasły...)

Ogłoszenie nr 500070510-N-2017 z dnia 06-12-2017 r.
Gmina Sandomierz: „Budowa parkingów przy „wałodrodze” w Sandomierzu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611824-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sandomierz, Krajowy numer identyfikacyjny 83040992700000, ul. Plac Poniatowskiego  3, 27-600   Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 156 440 100, e-mail zp@um.sandomierz.pl, faks 156 440 100.
Adres strony internetowej (url): www.sandomierz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa parkingów przy „wałodrodze” w Sandomierzu”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or.271.1.21.2017.JPA
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ‘Budowa parkingów przy „wałodrodze” w Sandomierzu”. Realizacja zadania obejmuje: Budowę zatoki parkingowej przy drodze gminnej – ul. Przemysłowa na działkach nr 1356/3 i 1346/8: Drogi manewrowe, stanowiska i zjazdy z kostki betonowej gr.8cm – 965m² na podbudowie tłuczniowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca Rozdział II niniejszej SIWZ oraz wzór umowy stanowiący rozdział III SIWZ. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: - wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania zadania, - wszelkie inne prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji. Wskazanym jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie realizowane zadnie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm) osób wykonujących czynności: - roboty brukarskie w zakresie układania nawierzchni z kostki betonowej, - roboty drogowe w zakresie układania krawężników i obrzeży drogowych, - roboty pielęgnacyjne w zakresie urządzania zieleni i prac porządkowych (wymagania dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę zawiera § 6 wzoru umowy). Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zadania, jednakże zastrzega się obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zadania w zakresie robót sanitarnych i elektroenergetycznych. - Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem zamówienia - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. - Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji , wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. - Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa określają postanowienia Projektu umowy – stanowiącego Rozdział III SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 161130.73
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PRIMA – BUD” inż.Andrzej Sobczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wiśniowa 5A
Kod pocztowy: 27-600
Miejscowość: Sandomierz
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 198770.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 190717.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 213891.49
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 08.12.2017
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 08.12.2017. Wygasa 22.12.2017. Odsłon 29434
Początek strony