KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ (wygasły...)

Sandomierz: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ
Numer ogłoszenia: 26835 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 14941 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SANDOMIERZ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności, - ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW , ASS i ZK) JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY SANDOMIERZ: - Urząd Miasta, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz; - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz; - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 17A, 27-600 Sandomierz; - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Parkowa 1, 27-600 Sandomierz; - Sandomierskie Centrum Kultury, ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz; - Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz; - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz; - Przedszkole Samorządowe nr 1, ul. Okrzei 8, 27-600 Sandomierz; - Filia Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Parkowa 4, 27-600 Sandomierz; - Przedszkole Samorządowe nr 3, ul. Słowackiego 9, 27-600 Sandomierz; - Przedszkole Samorządowe nr 5, ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz; - Przedszkole Samorządowe nr 6, ul. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz; - Przedszkole Samorządowe nr 7, ul. Armii Krajowej 1, 27-600 Sandomierz; - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Okrzei 6, 27-600 Sandomierz; - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz; - Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz; - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz; - Gimnazjum nr 1, ul. Cieśli 2, 27-600 Sandomierz; - Gimnazjum nr 2, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GENERALI T. U. S.A. Regionalny Zespół Ubezpieczeń w Kielcach, Okrzei 18, 25-252 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 699786,00

  • Oferta z najniższą ceną: 699786,00 / Oferta z najwyższą ceną: 699786,00

  • Waluta: PLN.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 27.02.2015
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 27.02.2015. Wygasa 13.03.2015. Odsłon 29434
Początek strony