Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn, Remont i przebudowa infrastruktury drog (wygasły...)

Sandomierz: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn, Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym
Numer ogłoszenia: 237527 - 2011; data zamieszczenia: 06.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194289 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn, Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa. Prace polegać będą na opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano -wykonawczego wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierający zakres opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym oraz zał. Nr 3 - plan sytuacyjny w skali 1:10000. Zakres prac projektowych obejmuje około 8 km ulic.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ajko Artur Kręcisz, H.Sawickiej 11, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 644000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 177636,60

Oferta z najniższą ceną: 177636,60 / Oferta z najwyższą ceną: 599133,00

Waluta: PLN.

Termin realizacji:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową niezbędną
do złożenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę
(wraz z uzgodnieniami), złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowę i doprowadzić do wszczęcia postępowania o wydanie tej decyzji
w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową wykonawczą
w terminie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 06.09.2011
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 06.09.2011. Wygasa 20.09.2011. Odsłon 29434
Początek strony