Remont mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39 (wygasły...)

Sandomierz: Remont mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39
Numer ogłoszenia: 285629 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255735 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mieszkania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych: Remont mieszkania o powierzchni 49,41m2 w zakresie: - demontaż kuchni kaflowej, szafy i pawlacza, - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami - 4 szt. - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej wraz z ościeżnicą- 1 szt. - wymiana istniejących posadzek na posadzki z płytek (11,15m2)i wykładziny PCV (38,26m2), - malowanie ścian i sufitów (237,17m2), - malowanie podokienników, rur co i grzejników, - wymiana instalacji sanitarnej wraz z osprzętem, - wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. Opis przedmiotu zamówienia określa Opis techniczny oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w przedmiarze robót, stanowiącym materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny. W trakcie realizacji robót należy ponadto stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem wskazanym w SIWZ, na którym będą prowadzone prace oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. W tym celu wskazane jest aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną robotę budowlaną od odpowiedzialności cywilnej i zabezpieczył plac budowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.20.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.00-5, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowe WALBUD Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 69 B, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22531,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 25634,35

  • Oferta z najniższą ceną: 25634,35 / Oferta z najwyższą ceną: 25634,35

  • Waluta: PLN.

  • Termin realizacji: cztery tygodnie od podpisania umowy


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 02.11.2011
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 02.11.2011. Wygasa 16.11.2011. Odsłon 29434
Początek strony