Remont osuniętej skarpy, jezdni o nawierzchni brukowej i krawężnika w ul. Browarnej w Sandomierzu (wygasły...)

Sandomierz:

Remont osuniętej skarpy, jezdni o nawierzchni brukowej i krawężnika w ul. Browarnej w Sandomierzu

Numer ogłoszenia: 147456 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34097 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont osuniętej skarpy, jezdni o nawierzchni brukowej i krawężnika w ul. Browarnej w Sandomierzu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Prace polegać będą na wykonaniu: remontu nasypu drogowego - 450m³, remontu cząstkowego jezdni o naw. brukowej z kamienia łamanego o wys. 16-20cm - 150m² . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (specyfikacja techniczna, przedmiar robót) stanowiąca ROZDZIAŁ II SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.30-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DROMAR R.L. Bożek, ul. Gulińskiego 9A, 27-400 Ostrowiec Św., kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129680,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 107846,40

Oferta z najniższą ceną: 107846,40 / Oferta z najwyższą ceną: 107846,40

Waluta: PLN.

Termin realizacji: do 24.09.2013 r.


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 15.04.2013
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 15.04.2013. Wygasa 29.04.2013. Odsłon 29434
Początek strony