NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY (wygasły...)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
przy ul. Słowackiego 17a

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIEGOWY

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
3. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, lub posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne prawa publiczne,
5. nieposzlakowana opinia,
6. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego.
II. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, księgowości budżetowej i finansów publicznych, zamówień publicznych;
2. znajomość obsługi komputera i programów księgowych i płacowych;
3. dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole;
4. co najmniej dwuletni staż pracy:
a. na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, lub
b. w służbie cywilnej, lub
c. w służbie zagranicznej, za wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d. w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
e. na kierowniczych stanowiskach państwowych
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
1. Głównemu księgowemu powierza się obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
a. prowadzenie rachunkowości jednostki,
b. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
2. Do zakresu czynności Głównego księgowego należy :
a. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Ośrodka oraz jednostek organizacyjnych OPS,
b. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Ośrodka, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania kontroli wewnętrznej,
c. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z zarządzeniami wewnętrznymi Ośrodka oraz obowiązującymi przepisami,
d. sporządzanie sprawozdań i meldunków okresowych i rocznych z wykonania budżetu oraz sprawozdań do władz zwierzchnich, organów i instytucji (GUS) wymaganych przepisami prawa,
e. współudział w opracowywaniu budżetu na rok następny,
f. sporządza raporty, deklaracje podatkowe, listy płac pracowników, prowadzi rozliczenia ZUS,
3. Główny księgowy wykonuje nadzór i koordynuje działania podejmowane w zakresie:
a. opracowywania projektu rzeczowo-finansowego budżetu,
b. przestrzegania dyscypliny budżetowej poprzez prawidłową realizację budżetu Ośrodka,
c. gospodarowania środkami budżetowymi Ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów oraz terminowego ściągania należności i egzekucji roszczeń,
4. Główny księgowy:
a. prowadzi politykę finansową Ośrodka zbieżną z ustaleniami operatu wykonawczego gminy oraz wdraża optymalne metody działania;
b. ponosi odpowiedzialność za :
c. prawidłowe wykonanie wyżej określonych zadań,
d. organizację i funkcjonowanie systemu nadzoru i kontroli,
e. wykonywanie określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej,
f. wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości w tym z tytułu nadzoru,
IV. Warunki pracy i płacy
Umowa o pracę zostanie zawarta od dnia 01.09.2006 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.
Dodatkowe informacje o warunkach pracy i płacy można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w pokoju nr 11.
V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
5. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy oraz opinię z ostatniego miejsca pracy,
6. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia;
7. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
8. rekomendacje, referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 17a pokój nr 10 (sekretariat) lub pocztą na adres jak wyżej w terminie do 15.05.2006 r.
1. Za datę doręczenia dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a przyjmuje się datę wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
2. Dokumenty doręczone do OPS po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w OPS w Sandomierzu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
4. Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane przez OPS w Sandomierzu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPS pod warunkiem załączenia do składanych dokumentów koperty zwrotnej ze znaczkiem na list polecony lub odebrane w tym samym terminie osobiście w siedzibie OPS Sandomierz . Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
5. Osoba wybrana w naborze do zatrudnienia zobowiązana jest w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia o wyborze do przedłożenia w OPS oryginalnych dokumentów umożliwiających zawarcie umowy o pracę oraz zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego, pod rygorem uznania rezygnacji ze złożonej oferty pracy.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
“Wyrażam zgodę na:
• przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)
• przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu naboru na stanowisko Głównego księgowego zgodnie z przepisami ustawy z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

J.G. 2006-04-27

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Piotr Szyprowski dnia 27.04.2006
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 27.04.2006. Wygasa 16.05.2006. Odsłon 81095
Początek strony