ZAWIADOMIENIE. (wygasły...)

Burmistrz Miasta Sandomierza, działając w trybie art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego /j. t. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm./
z a w i a d a m i a, że na wniosek Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S. A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/15kV w Sandomierzu obręb Lewobrzeżny.Strony w terminie 7-u dni od daty 20 kwietnia 2006 roku mogą złożyć ewentualne wyjaśnienia, zażalenia i wnioski w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 3a w Wydziale Nadzoru Komunalnego w pokoju 5a.
Otrzymują:
1.1.Zakład Wykonawstwa Sieci
Elektrycznych Rzeszów Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 1
35 – 105 Rzeszów
2.2.Strony postępowania poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w BIP-ie.

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazawiadomienie 6-04.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.04.2006
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.04.2006. Wygasa 28.04.2006. Odsłon 88882
Początek strony