XL sesja Rady Miasta Sandomierza. (wygasły...)

Planowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Powołanie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta.
5.Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o złożonych Oświadczeniach majątkowych.
6.Interpelacje i zapytania Radnych
7.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
8.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o złożonych Oświadczeniach
majątkowych Radnych.
9.Informacja o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej oraz Szpitala Powiatowego
w Sandomierzu.
10.Informacja o działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą
Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r. – II etap.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia
20 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady
Miasta Sandomierza.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
17.Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.
18.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne.
19.Zamknięcie obrad.


powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlsesjarm_28_10_09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.10.2009
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.10.2009. Wygasa 29.10.2009. Odsłon 88884
Początek strony