Informacja na temat możliwości udziału w programie Socrates-Arion. (wygasły...)

Szanowni Państwo,

Informacja na temat możliwości udziału w programie Socrates-Arion.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na udział w wizytach studyjnych w krajach Unii Europejskiej w okresie wrzesień 2004-czerwiec 2005. Wyjazdy przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za kierowanie i zarządzanie edukacją na wszystkich szczeblach (również lokalnym). Średnia wysokość grantu wynosi 1200 euro.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 maja b.r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nasze rady:

W tym roku granty uzyska około 140 osób z całej Polski (tegoroczny budżet jest prawie dwa razy większy niż ubiegłoroczny). Największe znaczenie przy wyborze kandydatów mają dwie kwestie: znajomość języka obcego oraz związek tematu wizyty z profilem zawodowym uczestnika. W obecnej edycji organizatorzy programu szczególnie zachęcają do udziału przedstawicieli lokalnych środowisk edukacyjnych.

Zakres tematyczny:
EDUKACJA I MŁODZIEŻ
Rodzaj wsparcia:
GRANT INDYWIDUALNY

Kto może złożyć wniosek ?

§ 1 dyrektorzy tj. osoby bezpośrednio zarządzające szkołami (podstawowymi, gimnazjami, średnimi), wojewódzkimi ośrodkami metodycznymi, centrami doskonalenia nauczycieli, nauczycielskimi kolegiami językowymi;

§ 2 szkoleniowcy tj. doradcy metodyczni, konsultanci, inspektorzy, kierownicy sekcji językowych - osoby, które z racji wykonywanego zawodu mają bezpośredni kontakt z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

§ 3 administracja oświatowa - pracownicy MENiS, kuratoriów, urzędów samorządowych miast i gmin oraz innych instytucji.

W niektórych, wyjątkowych przypadkach w wizytach mogą uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń.
Uczestnicy powinni być osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie, które można będzie wykorzystać w celu podnoszenia świadomości innych osób w zakresie strategii i praktyki edukacyjnej stosowanej w innych państwach członkowskich.
Uczestnictwo nauczycieli nie jest traktowane priorytetowo, będzie dozwolone jedynie po przedstawieniu przez kandydata przekonującego uzasadnienia.
Podstawowym warunkiem udziału w wizycie studyjnej jest biegła znajomość jednego z pięciu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego hiszpańskiego lub włoskiego.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Udział w wizytach studyjnych, których podstawowym celem jest pogłębianie świadomości realiów europejskich w dziedzinie edukacji.

Szczegółowy opis :

Arion jest jedną z części składowych programu Socrates.
Cele wizyt studyjnych:
1. Wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie szeroko pojętej edukacji.
2. Umożliwienie szkolenia osobom odpowiedzialnym za edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym.
3. Stworzenie możliwości analizowania i doskonalenie własnej pracy, w świetle bezpośredniego poznania odmiennych struktur edukacyjnych i reform w innych państwach, osobom pełniącym ważne funkcje w edukacji.
4. Analiza i modyfikacja własnej pracy w oparciu o przykłady dobrej praktyki i zastosowanych rozwiązań w krajach członkowskich i stowarzyszonych.
5. Gromadzenie aktualnych danych i informacji dotyczących rozwoju systemów edukacyjnych w krajach UE oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym.
6. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami i placówkami edukacyjnymi w innych państwach.
7. Możliwość poznania odmiennego dziedzictwa kulturowego poszczególnych państw.

Czas trwania wizyt studyjnych: 1 tydzień.
W każdej wizycie uczestniczy zwyczajowo grupa złożona z ok. 10-15 osób, które reprezentują różne kraje europejskie.
Wizyta finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w formie indywidualnego grantu, rozliczanego jako wyjazd służbowy. Nie jest wskazane, aby z jednej placówki (departamentu, wydziału) więcej niż jedna osoba ubiegała się o ten sam wyjazd studyjny. Wybór tematu wizyty powinien być ściśle związany z profilem zawodowym oraz obszarem zainteresowań kandydata

Średnia wysokość grantu: 1200 euro.

Ostateczny termin składania wniosków: 16 maja 2004.

Wizyty studyjne muszą odbyć się w okresie wrzesień 2004-czerwiec 2005.
Wyniki selekcji zostaną przesłane kandydatom przed końcem lipca 2004 roku.
Zgłoszenia należy kierować na adres Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w trzech oryginalnych egzemplarzach w języku obcym i w jednym egzemplarzu w języku polskim (na formularzu obcojęzycznym).
Zgłoszenie musi być opatrzone dopiskiem "formularz zgłoszeniowy programu ARION"

Więcej informacji:

Dodatkowe informacje o programie:
http://www.socrates.org.pl/arion/Arion.html

Wytyczne dla Aplikantów i kryteria selekcji:
http://www.socrates.org.pl/arion/DlaAplikantow.html

Katalog Wizyt Studyjnych 2004/2005:
http://www.socrates.org.pl/arion/KatalogWizyt.html

Wnioski Aplikacyjne 2004/2005:
http://www.socrates.org.pl/arion/Aplikacje.html

Kontakt:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Agencja Narodowa Programu Socrates
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.: 622 34 47; wewn.305
faks: 622 37 10
Koordynator Akcji ARION:
Beata Osmulska
Beata.Osmulska@socrates.org.pl

Opracowała:Dominika Żak-Rosowska
powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2004
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2004. Wygasa 17.05.2004. Odsłon 81093
Wersja : 1 2 3 
Początek strony