Sesja Rady Miasta Sandomierza. (wygasły...)

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok - OPS.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury
o nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno -
Administracyjnego Szkół w Sandomierzu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości od 01.01.2009 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych od 01.01.2009 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
11.Interpelacje i zapytania Radnych
12.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

powrót...
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.11.2008
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.11.2008. Wygasa 20.11.2008. Odsłon 88946
Początek strony