Informacja Burmistrza o publicznie dostępnym wykazie danych (wygasły...)

Burmistrza   Miasta   Sandomierza i n f o r m u j e że, w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Miejski
w Sandomierzu, udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu http://bip.um.sandomierz.pl zamieszczono informację o:
1. możliwości zapoznania się z projektem: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „KAMIEŃ PLEBAŃSKI” w Sandomierzu i terenów przyległych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2.terminie, sposobie i miejscu, w którym będzie wyłożony,
3.możliwości, terminie oraz sposobie składania uwag do projektu tego planu i prognozy oddziaływania na środowisko,
4.organie właściwym do rozpatrzenia uwag.
Pełna treść informacji w załączniku do pobrania


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Zofia Wódz dnia 13.10.2016
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 13.10.2016. Wygasa 25.11.2016. Odsłon 81252
Początek strony