Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego. (wygasły...)

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j. t. Dz. U.
z 2008r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia,
że w dniu 30.09.2009r. wydał decyzję znak: IG.III.7047/1-4/09 o uchyleniu decyzji
Starosty Sandomierskiego SPEC Nr 1/2009 z dnia 05.08.2009r., znak: AB.XII.Spec-7351/1/2009
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic Reymonta, Asnyka i Frankowskiego w Sandomierzu” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Strony z decyzją mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 835 (VIII p.),
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.
Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone.
Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania w sprawie wydania decyzji Starosty Sandomierskiego SPEC Nr 1/2009 z dnia 05.08.2009r., znak: AB.XII.Spec-7351/1/2009.

powrót...
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.10.2009
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.10.2009. Wygasa 26.10.2009. Odsłon 88947
Wersja : 1 2 
Początek strony