SESJA RADY MIASTA SANDOMIERZA (wygasły...)

Planowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza.
4.Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta.
5.Informacja o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej oraz SPZ ZOZ w Sandomierzu.
6.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok – Oświata.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania długu
i spłat zobowiązań w roku budżetowym 2005.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/286/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia
30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów od 01.01.2006 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokoszyn wraz z terenami przyległymi w Sandomierzu.
14.Interpelacje radnych.
15. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
mgr Ryszard Lewandowski


powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania32-sesja.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.12.2005
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.12.2005. Wygasa 11.01.2006. Odsłon 81092
Początek strony