INFORMACJA (wygasły...)

w dniu 05 grudnia 2005 roku Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak:76241 – 1/05, dotyczącą inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe z północnej części terenu Szpitala w Sandomierzu, przebiegającej przez działki o nr ewid. 934/10 i 934/12 położone w Sandomierzu, obręb Poscaleniowy.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty 21 grudnia 2005 roku.
Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, pokój 5a w dniach 06.12.2005 – 04.01.2006 roku.

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania6-12-05.doc
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.12.2005
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.12.2005. Wygasa 07.01.2006. Odsłon 81252
Początek strony