XXIV Sesja Rady Miasta! (wygasły...)

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu miasta za 2004 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powtórnego rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu MPZP terenu osiedla „Nadbrzezie” w Sandomierzu - wniesionego przez :
a) Pana Stanisława Duma.
b) Panią Alinę Wójcik.
c) Panią Helenę Zych.
d) Państwa Urszulę i Romana Szczubiałka
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza
Jego Ekscelencji Księdzu doktorowi Marianowi Zimałkowi Biskupowi Pomocniczemu
Diecezji Sandomierskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
12. Interpelacje radnych, wolne wnioski, sprawy różne.
13. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta .
14. Zamknięcie obrad.


powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniasesja 20.04.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2005
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2005. Wygasa 20.04.2005. Odsłon 81093
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony