Sesja Rady Miasta Sandomierza. (wygasły...)

Planowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Powołanie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza.
5.Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta.
6.Informacja o stanie bezrobocia i przeciwdziałania jego powstawaniu.
7.Informacja o działalności Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A.
8.Kierunki rozwiązywania problemów mieszkaniowych Sandomierza.
9.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za rok 2008.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia odwołania Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej,
Ochrony Rodziny i Zdrowia Rady Miasta Sandomierza.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
16.Podjęcie uchwały w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części , a także akcesoriów do środków transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty.
18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Sandomierz.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych.
22.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza, dodatków do wynagrodzenia oraz nagród.
23.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
24.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza.
25.Przyjęcie Sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2008 rok.
26.Przyjęcie Planów pracy na 2009 rok:
a) Rady Miasta Sandomierza
b) Komisji Rewizyjnej
c) Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
27.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej Sandomierz do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.
28.Interpelacje i zapytania Radnych
29.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne.
30.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza
Tadeusz Frańczak


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.02.2009
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.02.2009. Wygasa 11.02.2009. Odsłon 82850
Początek strony