SESJA RADY MIASTA SANDOMIERZA. (wygasły...)

Planowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Sandomierza.
4.Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta.
5.Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XXIV/217/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sandomierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (...).
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
w budynkach stanowiących własność gminy Sandomierz oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wytycznych do wydzierżawiania gruntów Gminy Sandomierz.
14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania zobowiązań.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sandomierza.
16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy
ul. Przemysłowej w Sandomierzu.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania
za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza dodatków do wynagrodzenia oraz nagród.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Sandomierzu.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
22.Interpelacje radnych.
23.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski,sprawy różne.
24.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza
mgr Ryszard Lewandowski

powrót...
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.03.2006
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.03.2006. Wygasa 30.03.2006. Odsłon 88886
Wersja : 1 2 
Początek strony