Konkurs na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego (wygasły...)

Oto pełny tekst ogłoszenia:

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację w 2005 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
w zakresie:

1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
2. Kultura fizyczna i sport.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) art.11 ust.2 i art.13.

Pełny tekst ogłoszeń konkursowych zawierający:
- rodzaj i warunki realizacji zadań publicznych
- termin i warunki składania ofert
- zasady przyznawania dotacji
- planowane kwoty dotacji na poszczególne zadania
- termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
- wykaz zadań publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w 2004 r. i wysokość dotacji przyznanych na ich wykonanie oraz planowanych na rok 2005
- inne informacje

Regulamin komisji konkursowej znajduje się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu – http://bip.um.sandomierz.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ul. Opatowska 3 a, pokój Nr 3.

Szczegółowe informacje o konkursie, pełny tekst ogłoszenia jak również druki ofert, wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego można otrzymać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu jw.
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu drogą pocztową (Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz) lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Plac Poniatowskiego 3.

Termin składania ofert upływa z dniem 24 marca 2005 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 marca 2005 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu w pokoju Nr 11

Okres realizacji zadań publicznych: kwiecień – grudzień 2005 r.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
dr Ewa Kondek - naczelnik Wydziału EKiS,
Izabela Przybyś – Perła - inspektor Wydziału EKiS.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zapoznaj się z regulaminem komisji konkursowej (w załączniku)


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 21.02.2005
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.02.2005. Wygasa 25.03.2005. Odsłon 88884
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony