Leczenie w Unii (wygasły...)


Osoby, opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju, należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie (rolę tę pełnią w UE formularze serii E-100).


W przypadku wyjazdu turystycznego jest to druk E-111; przed wyjazdem należy potwierdzić prawo do ubezpieczenia, odbierając ten druk w oddziale NFZ. W Danii, Hiszpanii, Finlandii, Holandii, Norwegii i Szwecji zaświadczenie pokazuje się bezpośrednio w placówce medycznej. W Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Irlandii, Islandii, Liechtensteinie, Niemczech, Luksemburgu, Portugalii i Włoszech trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej.
W każdym z państw UE/EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeń, których polski turysta jest zobowiązany przestrzegać. Jeżeli jednak w danym kraju obowiązuje zasada pokrywania części kosztów świadczeń medycznych przez pacjenta (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy Szwecji), turysta polski będzie musiał najpierw zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się ojej zwrot. Dokument E-lll nie stanowi potwierdzenia ubezpieczenia, jeśli celem podróży jest uzyskanie świadczeń medycznych za granicą. Osoby ubezpieczone w jednym państwie członkowskim będą mogły wyjechać na leczenie do innego kraju na podstawie druku E-112. W takim przypadku dodatkowo potrzebna będzie zgoda NFZ.

Obywatele polscy, podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej, uprawnieni są do korzystania ze wszystkich usług medycznych, niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres nauki. Oznacza to, że będą mogli leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymają pomoc w przypadku przewlekłej choroby czy konieczności skorzystania z porad lekarzy specjalistów, jak, również wykonania - na koszt ubezpieczalni - niezbędnych badań okresowych. Wyjeżdżając, należy zabrać ze sobą zaświadczenie o ubezpieczeniu na druku E-128, wypełnione przez NFZ.

Szczególnymi przywilejami cieszą się emeryci i renciści, którzy mają prawo do wszystkich świadczeń koniecznych w czasie ich pobytu w innym państwie. Obowiązuje ich druk E-121, będący zaświadczeniem o zarejestrowaniu emeryta lub rencisty.

Osoby zamieszkujące i pracujące legalnie (wraz z członkami rodziny) na terenie kraju unijnego oraz odprowadzające składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne w danym kraju, mają takie same prawa do świadczeń medycznych, jak obywatele państwa, w którym przebywają.

Prawo to przysługuje również najbliższej rodzinie tej osoby. Obowiązuje następująca procedura: członków najbliższej rodziny, zamieszkujących w kraju unijnym, należy zgłosić do ubezpieczenia na druku E-106, osoby mieszkające i pracujące w kraju UE, przyjeżdżające do Polski (np. turystycznie) są uprawnione do świadczeń medycznych za okazaniem druku E-lll poświadczonego przez odpowiedni urząd kraju zamieszkania; jeżeli najbliższa rodzina zamieszkuje w Polsce, to jest uprawniona do korzystania ze świadczeń na podstawie druku E-109, zgłoszonego w oddziale NFZ i poświadczonego przez odpowiedni urząd kraju zamieszkania osoby opłacającej składki. Osoby mieszkające w kraju, a pracujące i opłacające składki za granicą (np. pracownicy przygraniczni) oraz członkowie ich najbliższej rodziny mają prawo do opieki zdrowotnej w obu krajach; w takim przypadku do otrzymania bezpłatnej pomocy medycznej w Polsce konieczne jest uzyskanie w kraju zatrudnienia zaświadczenia na druku E-106 oraz zarejestrowanie go w oddziale NFZ. Dzieci takich pracowników są ubezpieczone i korzystają z pomocy lekarskiej w kraju, w którym mieszkają. Za granicą mają zapewnione świadczenia zdrowotne tylko w przypadkach nagłych (tak jak turyści).

Obywatele polscy, delegowani do pracy w kraju Unii Europejskiej powinni pobrać z ZUS druk E-101, potwierdzający fakt posiadania ubezpieczania w Polsce i zwalniający z opłacania składek ubezpieczeniowych za granicą.

Obywatele polscy, delegowani do pracy w kraju Unii Europejskiej powinni pobrać z ZUS druk E-101, potwierdzający fakt posiadania ubezpieczania w Polsce i zwalniający z opłacania składek ubezpieczeniowych za granicą.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło w kraju członkowskim UE są uprawnione do korzystania ze świadczeń medycznych na podstawie druku E-128.

Osoby zarejestrowane w polskich urzędach pracy jako bezrobotni i tym samym objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym mają prawo do korzystania z opieki medycznej w kraju, do którego wyjadą w poszukiwaniu pracy. Poświadcza to formularz E-119. Warunkiem jest upłynięcie minimum 4 tygodni od zarejestrowania się w urzędzie pracy. Prawo do opieki medycznej z tytułu poszukiwania pracy poza krajem stałego zamieszkania przysługuje tylko przez 3 miesiące.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania świadczeń medycznych i odpłatności za nie w krajach UE/EOG znajdują się na stronie internetowej NFZ www.nfz.gov.pl/ue
ad

Artykuł z czasopisma „Unia Europejska” Nr 6/7 (53/54 ) czerwiec-lipiec 2004r

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobranialeczenie w unii.doc
Informacja zatwierdzona przez Iwona Żwirek dnia 14.07.2004
Opublikowana przez Iwona Żwirek dnia 14.07.2004. Wygasa 30.10.2004. Odsłon 88822
Początek strony