Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek 1 (II piętro)
tel. (0-15) 644-01-35, (0-15) 644-68-22

godziny pracy:
poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 8.00 - 16.00
środa-piątek 7.00 - 15.00

Małżeństwo może być zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński, a także w obecności duchownego kościoła lub innego związku wyznaniowego.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba, nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.

Wymagane dokumenty:
1) odpis skrócony aktu urodzenia,
2) osoba, która pozostawała poprzednio w związku małżeńskim jest zobowiązana złożyć dodatkowo dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa (dowodem takim dla osoby rozwiedzionej będzie odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód, a dla wdowy lub wdowca – odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka),
3) dowód stwierdzający tożsamość (dowód osobisty).
Cudzoziemcy dodatkowo przedstawiają zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego według prawa ojczystego (oryginał z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego) oraz paszport.

Opłaty:

84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa,
39 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o skróceniu terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,

Trzy pierwsze odpisy sporządzone są bezpośrednio po wpisaniu aktu do ksiąg stanu cywilnego i wydawane są bezpłatnie. Każdy następny odpis skrócony kosztuje 22 zł, a odpis zupełny 33 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Nr  14102049260000110200095711

lub przy wpłatach dokonywanych poza granicami kraju  na konto:

 PKO BP 78 1020 4926 0000 1202 0024 9128Dodatkowe informacje:
1. Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa (kierownik urzędu może skrócić ten okres, jeżeli za taką decyzją przemawiają ważne względy).
2. Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dowolnie wybranym przez nowożeńców urzędzie stanu cywilnego.
3. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym otrzymują zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie traci moc po upływie 3 miesięcy.
4. Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o nazwisku, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa.
5. Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego USC zaświadczenie, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.07.2007 12:55
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.07.2007 12:55. Odsłon 2011, Wersja 8ikona drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 18  
Początek strony