Rok 2019
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: VI/59/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: XII/93/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/70/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VI/75/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: LXII/803/2018

w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: V/48/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana: XXIV/263/2016

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/56/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2018
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/54/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie odwołania członka Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/51/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/49/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana: XXIV/264/2016

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/264/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/57/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr LIII/720/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2018 rok.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.03.2019 , wersja 1
Numer: V/58/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2019 rok.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/46/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana: IV/31/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/50/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana: XXIV/261/2016

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/45/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana: IV/32/2019

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/53/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana: XXIV/267/2016

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/47/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana: XLVII/415/2010

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/55/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  

w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: V/52/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana: XXIV/262/2016

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/262/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.03.2019 , wersja 1
Numer: IV/35/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana: IX/53/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Sandomierzu i nadania statutu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/32/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/33/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana: XXXVII/385/2014

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/34/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana: XXXVII/386/2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/31/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana: L/673/2017

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/38/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/37/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/42/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/39/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania delegata Gminy Sandomierz do Związku Miast Nadwiślańskich
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/36/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/41/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej "Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/44/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana: II/3/2018

zmieniająca uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/43/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Numer: IV/40/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony