Przeciwdziałanie patologii społecznej

Działając na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r poz. 873)

 

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację w 2005 r zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

 

„przeciwdziałania patologii społecznej”

                                                 

 

1.      Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

2.      W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy j.w. oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

3.      Rodzaj zadania i wysokość planowanych w projekcie budżetu na rok 2005 środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

Propagowanie zdrowego stylu życia przez sport - 15 000 zł.

 

4.      Termin i warunki składania ofert.

 

1)      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty sporządzonej na druku stanowiącym zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193 z 2003r poz. 1891)

 

2)      Ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „KONKURS oraz informacją, jakiego zadania z zakresu przeciwdziałania patologii społecznej.

3)      Do oferty winny być załączone n/w dokumenty:

- aktualny odpis z rejestru/ ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia/

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok

- kserokopia statutu organizacji

4)      W przypadku załączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu-winna być ona potwierdzona przez organ wydający dokument, bądź przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5)      Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, załączonych do oferty dokumentów.

6)      Termin składania ofert upływa w dniu  24.VI.2005 godz.930

( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego

w Sandomierzu)

7)      Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.

8)      Oferta złożona na innym niż wymieniony w pkt.1 druku, , nieprawidłowo wypełniona lub złożona po terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

9)      Niezbędne do złożenia oferty druki, a także wzór umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3 oraz w Miejskim Ośrodku Rozwoju Osobistego w Sandomierzu ul. Rynek 28A

10)  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

5.   Zasady przyznawania dotacji

1)      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art.15

2)      Złożenie oferty o dotacje nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

3)      Szczegółowe i ostateczne warunki  realizacji  finansowania zadań  regulować  będzie umowa  zawarta  pomiędzy  Gminą  Sandomierz, a wybranym oferentem-  wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki   Społecznej  z  dnia  29 października 2003, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

6.    Termin realizacji zadania: obejmuje okres  VII - XII 2005

7.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1/ otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.VI. 05o godz. 10oo w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Poniatowskiego 3 pokój Nr 11

2/ otwarcia ofert i ich oceny po względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji biorąc pod uwagę w szczególności:

§         kompletność oferty

§         możliwość realizacji zadania przez oferenta w przewidywanym czasie i przy posiadanych   środkach

§        posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu

§        przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów

§        adekwatność założeń oferty w odniesieniu do planowanych efektów zadania publicznego

§        wiarygodność finansową oferenta

§         zgodność oferowanego zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursu ofert.

 

3/ podmioty realizujące w/w zadanie winny posiadać wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę  oraz zasoby rzeczowe (baza materialno-techniczna) zapewniające efektywne i terminowe wykonanie zadania.

4/decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5/  decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna

6/  warunkiem zawarcia umowy jest:

§       otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji

§       w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana- korekta kosztorysu projektu

7/ podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego ze wzorem stanowiącym zał. Nr 3 do rozporządzania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, o którym mowa w pkt.5 pp.3.

8.   Inne informacje

1)      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2)      Wyniku konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej

3)      Konkurs zostanie unieważniony w przypadku gdy:

·        nie wpłynęła żadna oferta

·        wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymaganych warunków

·        żadna z ofert nie spełnia wymaganych warunków

·       wystąpiła istotna zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej   przewidzieć

4] Wszelkie wyjaśnienia i szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać w        

    Wydziale Spraw Obywatelskich oraz w Miejskim Ośrodku Rozwoju Osobistego -adresy jak

    na str. 2

 Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

 Robert Kotowski - W-ł Spraw Obywatelskich UM

                                  Tel. 0-15 644-01-00 wewn.112

Iwona Głowacka-Dzieciuch - Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego

                                 Tel. 0-15 832 -84 -13

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia          [pobierz załącznik]

Wzór oferty                                  [pobierz załącznik]

Wzór umowy                                [pobierz załącznik]

Wzór sprawozdania                      [pobierz załącznik]

Regulamin Komisji Konkursowej  [pobierz załącznik]

Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 09.06.2005 10:50
Opublikowana przez Dariusz Gadawski dnia 09.06.2005 10:50. Odsłon 1535, Wersja 3ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony