Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r poz. 873)

 

Burmistrz Miasta Sandomierza


ogłasza

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2005 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

 

 Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

  1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.
  2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy j.w. oraz jednostki organizacyjne podległe organom organizacji publicznej lub przez nie nadzorowane.
  3. Rodzaj zadania i wysokość planowanych w projekcie budżetu na rok 2005 środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

·        Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza poprzez organizowanie konferencji popularno – naukowych z różnych dziedzin i wydawanie pisma o charakterze popularno – naukowym, zawierającego artykuły treściowo związane z Sandomierzem - 15.000,00 zł.

 

  1. Termin i warunki składania ofert:

1)     Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty sporządzonej na druku stanowiącym zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193 z 2003 r. poz. 1891)

2)     Ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs” oraz informacją jakiego zadania z zakresu kultury i ochorny dziedzictwa narodowego oferta dotyczy.

3)     Do oferty winny być załączone n/w dokumenty:

- aktualny odpis z rejestru sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok

- aktualny statut organizacji

- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

- zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu składek

- opinia banku prowadzącego rachunek oferenta, potwierdzająca brak zajęcia z jakiegokolwiek tytułu egzekucyjnego za okres ostatnich 3 miesięcy wraz z informacją o stanie zadłużenia na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie oferty.

4) W przypadku załączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu – winna być ona potwierdzona przez organ wydający dokument, bądź przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5) Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, załączonych do oferty dokumentów.

 

6) Termin składania ofert upływa w dniu 30 maja do godziny 09.30
(w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu).

 

7) Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu - Plac Poniatowskiego 3.

8) Oferta złożona na innym niż wymieniony w punkcie 1 druku, niekompletna, nieprawidłowo wypełniona lub złożona po terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

9) Niezbędne do złożenia oferty druki, a także wzór umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego można otrzymać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ul. Opatowska 3a, pokój nr 3 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego: http://bip.um.sandomierz.pl

10) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 5. Zasady przyznawania dotacji

          1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art. 15

            2) Złożenie oferty o dotacje nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

            3) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Sandomierz, a wybranym oferentem-    wzór   umowy stanowi zał. Nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku, w sprawie wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonanego zadania.

 

6. Termin realizacji zadania: obejmuje okres od maja do grudnia 2005 roku.

 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

           

            1/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2005 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3 pokój Nr 11.

            2/ Otwarcia ofert i ich oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji.

            3/ Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1.      kompletność oferty

2.      zgodność oferowanego zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursu ofert

3.      możliwość realizacji zadania przez oferenta, posiadane możliwości kadrowe i rzeczowe oraz dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju

4.      posiadanie bazy lokalowej i jej standard, wyposażenie placówki, warunki sanitarne

5.      kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów

6.      zakładana liczba uczestników realizowanego zadania

7.      wiarygodność finansowa oferenta

8.      adekwatność założeń oferty w odniesieniu do planowanych efektów zadania publicznego.

      4/ Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

      5/ Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

      6/ Warunkiem zawarcia umowy jest:

                                                                

  • otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji
  • w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu

      7/ podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra    Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o którym mowa w pkt. 5 pp. 3.

 

8.  Zrealizowane w 2004 roku i planowane do realizacji w 2005 roku zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkości przyznanych (2004 r.) i planowanych (2005 r.) dotacji na ich realizację - wg zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia

 

9. Inne informacje

 

            1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

            2) Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej.

            3) Konkurs zostanie unieważniony w przypadku gdy:

            - nie wpłynęła żadna oferta

            - wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymaganych warunków

            - żadna z ofert nie spełnia wymaganych warunków

            - wystąpiła istotna zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć

            4) Realizacja wyników rozstrzygniętego konkursu (tj. podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych) nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Radę Miasta uchwały budżetowej na rok 2005 gwarantującej środki finansowe na realizację w/w zadania publicznego.

            5) Wszelkie wyjaśnienia i szczegółowe informacje dot. Konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu pokój nr 3 oraz pod nr tel. (015) 644-01-00, w. 133.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

- dr Ewa Kondek – naczelnik Wydziału EKiS, tel. 0/15 644-01-40

- Izabela Przybyś-Perła – insp. Wydziału EKiS, tel. 0/15 644-01-33

 

Burmistrz Sandomierza

mgr inż. Jerzy Borowski

 

 

 

Sporządził – Wojciech Dumin

 

 

 Załącznik  Nr 1 - rodzaje zadań publicznych, terminy i warunki ich realizacji  [pobierz załącznik]

 

 Załącznik Nr 2 - wielkość dotacji w latach: 2004 i 2005 na w/w zadanie [pobierz załącznik]

 

W tym miejscu możesz pobrać formularz oferty [pobierz]

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.04.2005 13:57
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.04.2005 13:57. Odsłon 1836, Wersja 7ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony