Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działając na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r poz. 873)

 

  Burmistrz Sandomierza

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację w 2005 r zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności   lokalnej   przez  organizacje   prowadzące   działalność   pożytku  publicznego

w zakresie:

                                                            Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

1.      Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

2.      W  otwartym  konkursie  ofert uczestniczą  organizacje  pozarządowe,  podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy j.w. oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

3.      Rodzaj zadania i wysokość planowanych w projekcie budżetu na rok 2005 środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

1) Wydawanie pisma społeczno – kulturalnego poświęconego informacjom związanym

z Sandomierzem oraz organizowanie konkursów i plebiscytów w zakresie wyboru najaktywniejszych społecznie mieszkańców miasta – 4.000,00 zł.

2) Działania na rzecz upowszechniania regionalizmu poprzez organizację ogólnopolskiego konkursu, którego efektem jest wybór najaktywniejszych działaczy i stowarzyszeń  regionalnych – 5.000,00 zł.

3) Propagowanie sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości środowiska plastyków z terenu Sandomierza – 4.000,00 zł.

4) Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza poprzez organizowanie konferencji popularno – naukowych z różnych dziedzin i wydawanie pisma o charakterze popularno – naukowym, zawierającego artykuły treściowo związane z Sandomierzem – 15.000,00 zł.

5) Realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania przez sztukę, edukacji kulturalnej, upowszechniania i rozwoju kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego – 196.000,00 zł.

6) Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy pt.: „XV Festiwal Muzyka w Sandomierzu”

    -  100.000,00 zł.

       Szczegółowe warunki realizacji powyższych zadań zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4.      Termin i warunki składania ofert:

 

1)      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty sporządzonej na druku  stanowiącym zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193 z 2003r poz. 1891)

 

2)      Ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „KONKURS oraz informacją jakiego zadania z zakresu  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

oferta dotyczy.

3)      Do oferty winny być załączone n/w dokumenty :

- aktualny odpis z rejestru sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok

- aktualny statut organizacji

- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

- zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu składek

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu składek

- opinia   banku    prowadzącego     rachunek     oferenta,    potwierdzająca     brak  zajęcia

   z jakiegokolwiek tytułu egzekucyjnego za okres ostatnich 3 miesięcy wraz z informacją

   o stanie zadłużenia na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie oferty

4)      W przypadku załączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu-winna być ona potwierdzona przez organ wydający dokument, bądź przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5)      Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, załączonych do oferty dokumentów.

6)      Termin składania ofert upływa w dniu  24 marca 2005 r. do godz. 1430 

     ( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu)

7)      Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.

8)      Oferta złożona na innym niż wymieniony w pkt.1 druku, niekompletna, nieprawidłowo wypełniona lub złożona po terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

9)      Niezbędne do złożenia oferty druki, a także wzór umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego można otrzymać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ul. Opatowska 3a pokój nr 3 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego: http://bip.um.sandomierz.pl

10)   Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

5.   Zasady przyznawania dotacji

1)      Postępowanie  konkursowe  odbywać  się  będzie  przy uwzględnieniu zasad określonych

      w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

       – art.15

2)      Złożenie oferty o dotacje nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

3)      Szczegółowe i ostateczne warunki  realizacji  finansowania zadań  regulować  będzie umowa  zawarta  pomiędzy  Gminą  Sandomierz, a wybranym oferentem-  wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki   Społecznej  z  dnia  29 października 2003, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania

      z wykonania tego zadania.

 

6.    Termin realizacji zadania: obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2005 r.

 

7.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

1/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2005 r. o godz. 1000 w  Urzędzie Miejskim w Sandomierzu  Pl. Poniatowskiego

 3 pokój Nr 11.

2/ Otwarcia ofert i ich oceny po względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa  powołana  przez  Burmistrza  Sandomierza  sporządzając  pisemny protokół

      i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji.

3/   Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1.       kompletność oferty

2.      zgodność oferowanego zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursu ofert

3.      możliwość realizacji zadania przez oferenta, posiadane możliwości kadrowe

      i rzeczowe oraz dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju

4.      posiadanie bazy lokalowej i jej standard, wyposażenie placówki, warunki sanitarne

5.      kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym wysokość środków własnych

      i pozyskanych od innych podmiotów

6.      zakładana liczba uczestników realizowanego zadania

7.       wiarygodność finansowa oferenta

8.      adekwatność założeń oferty w odniesieniu do planowanych efektów zadania publicznego.

       4/  Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Sandomierza, po zapoznaniu się

            z opinią  Komisji Konkursowej.

5/   Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

6/  Warunkiem zawarcia umowy jest:

§         otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji

§         w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana- korekta kosztorysu projektu

7/ Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego ze wzorem stanowiącym zał. Nr 3 do rozporządzania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej o którym mowa w pkt.5 pp.3.

8.     Zrealizowane w 2004 roku i planowane do realizacji w 2005 roku  zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkości przyznanych (2004 r.) i planowanych (2005 r.) dotacji na ich realizację - wg zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

9.   Inne informacje

1)      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2)      Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej   http://bip.um.sandomierz.pl

3)      Konkurs zostanie unieważniony w przypadku gdy:

·        nie wpłynęła żadna oferta

·        wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymaganych warunków

·        żadna z ofert nie spełnia wymaganych warunków

·        wystąpiła istotna zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć

4) Realizacja wyników rozstrzygniętego konkursu (tj. podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych) nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Radę Miasta uchwały budżetowej na rok 2005 gwarantującej środki finansowe na realizację w/w zadania publicznego.

5) Wszelkie wyjaśnienia i szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać w Wydziale

     Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu pokój nr 3 oraz pod nr telefonu 644 01 33

 Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

- dr Ewa Kondek  - naczelnik Wydz. EKiS

   -  Izabela Przybyś – Perła  - insp. Wydz. EKiS

 

 

 Załącznik  Nr 1 - rodzaje zadań publicznych, terminy i warunki ich realizacji  [pobierz załącznik]

 

 Załącznik Nr 2 - wielkość dotacji w latach: 2004 i 2005 na w/w zadanie [pobierz załącznik]

 

W tym miejscu możesz pobrać formularz oferty [pobierz]

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005 13:17
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005 13:17. Odsłon 1773, Wersja 5ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony