Rok 2020
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 39/2020, Z dnia: 13.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.02.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 13.02.2020 , wersja 1
Numer: 40/2020, Z dnia: 13.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.02.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 13.02.2020 , wersja 1
Numer: 38/2020, Z dnia: 13.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.02.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 13.02.2020 , wersja 1
Numer: 36/2020, Z dnia: 12.02.2020, Zmieniana: 267/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 267/2018/0R z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie nadania Regulamin u Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.02.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 13.02.2020 , wersja 1
Numer: 33/2020, Z dnia: 07.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia licytacyjnego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Sokolnickiego 10 Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 07.02.2020 , wersja 1
Numer: 33/2020, Z dnia: 07.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Gminnego Koordynatora d.s. bezdomności
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.02.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 13.02.2020 , wersja 1
Numer: 32/2020, Z dnia: 05.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 06.02.2020 , wersja 1
Numer: 31/2020, Z dnia: 05.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 07.02.2020 , wersja 1
Numer: 30/2020, Z dnia: 04.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 11.02.2020 , wersja 1
Numer: 26/2020, Z dnia: 03.02.2020, Zmieniana: 4/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2020/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 stycznia 2020 roku do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i Il" realizowanego w ramach naboru nr RPSW.03.04.00-IŻ.00 -26-136/17 dla Działania 3.4 Strategia Niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: 27/2020, Z dnia: 03.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta i podinspektora w wydziale nadzoru komunalnego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: 29/2020, Z dnia: 03.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w referacie kultury, promocji, sportu i turystyki w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu .
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: 28/2020, Z dnia: 03.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w wydziale gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu .
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: 22/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia planu finansowego Miasta Sandomierza na 2020r
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.02.2020 , wersja 1
Numer: 24/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.01.2020 , wersja 1
Numer: 20/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: 23/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ujętych w budżecie Miasta Sandomierza na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.02.2020 , wersja 1
Numer: 25/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.01.2020 , wersja 1
Numer: 21/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Instrukcji obiegu ikontroli dokumentów finansowo-księgowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 10.02.2020 , wersja 1
Numer: 18/2020, Z dnia: 28.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Uchwale nr XVII/189/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2035 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 04.02.2020 , wersja 1
Numer: 17/2020, Z dnia: 28.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 11.02.2020 , wersja 1
Numer: 16/2020, Z dnia: 28.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.:"Program zdrowotny szczep1en przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Sandomierz na lata 2019 -2023".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.01.2020 , wersja 1
Numer: 15/2020, Z dnia: 27.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sandomierz na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.01.2020 , wersja 1
Numer: 14/2020, Z dnia: 27.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.01.2020 , wersja 1
Numer: 12/2020, Z dnia: 24.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Małgorzata Szyprowska dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: 13/2020, Z dnia: 24.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.02.2020 , wersja 1
Numer: 10/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Sandomierza w 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.01.2020 , wersja 1
Numer: 9/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Sandomierzu w 2020 roku
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.01.2020 , wersja 1
Numer: 11/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.02.2020 , wersja 1
Numer: 8/2020, Z dnia: 20.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 24.01.2020 , wersja 1
Numer: 7/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 17.01.2020 , wersja 1
Numer: 6/2020, Z dnia: 13.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 21.01.2020 , wersja 1
Numer: 5/2020, Z dnia: 10.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku". Zadanie realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06 .05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008 /16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 5.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: 4/2020, Z dnia: 10.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Modernizacja miejskiego oświetlenia na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II " realizowanego w ramach naboru nr RPSW.03.04.00-IŻ.00-26-136/17 dla Działania 3.4 Strategia Niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 4.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: 3/2020, Z dnia: 09.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej, Szkoły Podstawowej nr 4 im.Jarosława Iwaszkiewicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 17.01.2020 , wersja 1
Numer: 2/2020, Z dnia: 07.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej otartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych (...)
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.01.2020 , wersja 1
Numer: 1/2020, Z dnia: 02.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Sandomierz oraz Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 02.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.02.2020 , wersja 1
Strony:
Początek strony